Hlasování na prosincovém zastupitelstvu 2020

ZMB Z8/22

Jedno z nejdůležitějších zasedání, protože jsme schválili rozpočet města na rok 2021. Kvůli dopadu pandemické krize na rozpočet města jsme šli příkladem a snížili si odměny za výkon neuvolněného člena zastupitelstva. Kvůli covidu jsme rozhodli i o kompenzacích pro dopravní podnik, nebo o odpuštění nájmu v komerčních prostorách vlastněných městem. Došlo také ke konečnému schválení, že se nepojede MOTO GP. Z veselejšího soudku je schvalování financí do oblasti životního prostředí, kdy jsem podpořil finance do projektu na využití srážkové vody.

1.) Technický bod – pro
2.) Technický bod – pro
3.) Technický bod – pro
4.) Technický bod – pro
5.) Technický bod – pro
6.) Návrh na udělení Ceny města Brna pro rok 2020 – pro
7.) Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o místních poplatcích – pro
8.) Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o regulaci používání zábavní pyrotechniky – pro
9.) Návrh na pojmenování nových ulic a návrh na pojmenování prodloužení stávající ulice, vše na území města Brna – pro
10.) Odměňování neuvolněných členů Zastupitelstva města Brna a členů výborů/komisí nečlenů Zastupitelstva města Brna – pro
11.) Zajištění financování zpracování analýzy a návrhu rozvoje Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvkové organizace a Úrazové nemocnice v Brně v roce 2021, návrh rozpočtového opatření – pro
12.) Návrh rozpočtu statutárního města Brna na rok 2021 – hlasování o návrhu pí. Šafránkové – ne
13.) Návrh rozpočtu statutárního města Brna na rok 2021 – hlasování o návrhu klubu SPD – zdržel se
14.) Návrh rozpočtu statutárního města Brna na rok 2021 – hlasování o návrhu z řad veřejnosti – zdržel se
15.) Návrh rozpočtu statutárního města Brna na rok 2021 – pro
16.) Neplatné hlasování
17.) Návrh rozpočtových opatření v souvislosti s dopadem pandemie koronaviru SARS CoV-2 na hospodaření statutárního města Brna – pro
18.) Kulturní akce k připomenutí 100. výročí narození Gustava Broma – návrh rozpočtového opatření – pro
19.) Návrh rozpočtového opatření na zajištění provozu systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů – pro
20.) Odbor správy majetku MMB – zajištění financování letos zahajovaných stavebních oprav a technického zhodnocení v roce 2021, návrh rozpočtového opatření – pro
21.) Návrh na zrušení části usnesení Zastupitelstev města Brna Z8/15 dne 3. 3. 2020, bod č. 20, 23, 24, 25 a Z8/19 dne 8. 9. 2020 bod č. 64 týkající se materiálů pro oblast sportu a volného času pro rok 2020 – pro
22.) Návrh rozpočtového opatření – přesun finančních prostředků v rámci běžných a kapitálových výdajů rozpočtu Odboru dopravy MMB – pro
23.) Tvorba Fondu rezerv a rozvoje na základě očekávaného nedočerpání rozpočtu kapitálových výdajů roku 2020 – návrh rozpočtového opatření – pro
24.) Žádost městské části Brno-Starý Lískovec na změnu termínů pro vyúčtování investičních transferů a investičních dotací na demolici a budování staveb kontejnerových stání na směsný komunální odpad – pro
25.) Návrh na poskytnutí účelových investičních transferů městským částem na projektové dokumentace parků – návrh rozpočtového opatření – pro
26.) Změna účelu využití části investičního transferu poskytnutého Správě hřbitovů města Brna, příspěvkové organizaci – návrh rozpočtového opatření – pro
27.) Návrh na poskytnutí investičních dotací v rámci dotačního programu „Podpora vytváření zelených střech pro rok 2020“ – hlasování o stažení bodu – zdržel se
28.) Návrh na poskytnutí investičních dotací v rámci dotačního programu „Podpora vytváření zelených střech pro rok 2020“ – pro
29.) Návrh na poskytnutí investičních dotací v rámci dotačního programu „Podpora využití srážkové vody“ – pro
30.) Návrh na poskytnutí investiční dotace Tělovýchovné jednotě Rapid Brno, z. s., na projekt „Dostavba stávajícího areálu loděnice TJ Rapid Brno“ – pro
31.) Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace ZO ČSOP Pozemkovému spolku Hády na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu na Hádech, návrh smlouvy o poskytnutí dotace, návrh rozpočtového opatření – pro
32.) Návrh na poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu města Brna na zajištění zimního provozu nočních krizových center pro osoby bez přístřeší – pro
33.) Návrh na poskytnutí individuální dotace na provoz Potravinové banky pro Brno a Jihomoravský kraj, z. s. – pro
34.) Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace společnosti POST BELLUM, z. ú., na vzdělávací workshopy pro základní školy – návrh rozpočtového opatření – pro
35.) Návrh na prodloužení termínu vyúčtování a převod investičních a neinvestičních transferů poskytnutých městským částem z rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB v rámci postoupených příjmů od města na r. 2020 – návrh rozpočtového opatření – pro
36.) Návrh na poskytnutí neinvestičního příspěvku školám a školským zařízením určených k výkonu péče o děti rodičů vybraných profesí v období pandemie COVID 19 – návrh rozpočtového opatření. – pro
37.) Návrh na poskytnutí neinvestičních příspěvků základním školám na pořízení modemů a datových balíčků pro zajištění distanční výuky – návrh rozpočtového opatření – pro
38.) Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace VK Brno, z. s., na podporu sportovních odvětví pro rok 2020 – pro
39.) Neplatné hlasování
40.) Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace DanceSport Pro, s. r. o., na uspořádání plesu olympioniků a sportovců Jihomoravského kraje 2021 – návrh rozpočtového opatření – pro
41.) Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace společnosti BASKET BRNO, a. s., na zabezpečení projektu NextGeneration pro rok 2021 – návrh rozpočtového opatření – pro
42.) Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2020 Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Brno, návrh rozpočtového opatření – pro
43.) Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvková organizace – návrh na změnu účelu využití účelových neinvestičních příspěvků – pro
44.) Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvková organizace – návrh na změnu účelu využití investičních transferů, návrh rozpočtového opatření – pro
45.) Návrh na poskytnutí neinvestičního příspěvku pro Úrazovou nemocnici v Brně na vykrytí očekávané ztráty hospodaření roku 2020, návrh rozpočtového opatření – pro
46.) Návrh smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi statutárním městem Brnem a Úrazovou nemocnicí v Brně – pro
47.) Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace – převod části neúčelového neinvestičního příspěvku na účelový příspěvek z důvodu financování urbanisticko– architektonické soutěže na hlavní vstup Ústředního hřbitova Brno – pro
48.) Návrh na poskytnutí investičního transferu pro Hvězdárnu a planetárium Brno, příspěvkovou organizaci, na realizaci prezentačního systému Mendel Box – návrh rozpočtového opatření – pro
49.) Snížení neinvestičního příspěvku Hvězdárny a planetária Brno, příspěvkové organizace, na odpisy a snížení nařízeného odvodu do rozpočtu města – návrh rozpočtového opatření – pro
50.) Změna účelu použití poskytnutého neinvestičního příspěvku Hvězdárny a planetária Brno, příspěvkové organizace. – pro
51.) Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Muzeu města Brna, příspěvkové organizaci v roce 2020 – návrh rozpočtového opatření – pro
52.) Návrh na změnu neinvestičních příspěvků a investičních transferů u příspěvkových organizací v působnosti Odboru kultury MMB v roce 2020 – návrh rozpočtového opatření – pro
53.) Návrhy změn neinvestičních příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím v působnosti Odboru kultury MMB z rozpočtu zřizovatele v roce 2020 – návrh rozpočtových opatření – pro
54.) Změna účelu příspěvku zřizovatele pro TIC BRNO, příspěvkovou organizaci – pro
55.) Návrh na prodloužení termínu čerpání a vyúčtování schválených účelových neinvestičních příspěvků u příspěvkových organizací v působnosti Odboru kultury MMB – 1. odr. – pro
56.) Návrh na prodloužení termínu čerpání a vyúčtování schválených účelových neinvestičních příspěvků u příspěvkových organizací v působnosti Odboru kultury MMB – 2. odr. – pro
57.) Návrh na prodloužení termínu čerpání a vyúčtování schválených účelových neinvestičních příspěvků u příspěvkových organizací v působnosti Odboru kultury MMB – 3. odr. – pro
58.) Návrh na snížení splátek individuálních dotací v roce 2021, návrh na uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí individuálních dotací v oblasti kultury – pro
59.) Návrh darovacích smluv na přístřešky pro lidi bez domova pro Diecézní charitu Brno, Armádu spásy v České republice, z. s., a Společnost Podané ruce o. p. s. – pro
60.) Návrh smlouvy o poskytnutí dotace Moravian Science Centre Brno, příspěvkové organizaci, na spolufinancování VIDA! Science centra v období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 – pro
61.) Návrh smlouvy o poskytnutí dotace POST BELLUM, z. ú., na realizaci projektu „Digitální dokumentace a historický výzkum areálu brněnské káznice“ – návrh rozpočtového opatření – pro
62.) Návrh smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Brna v roce 2021 pro společnost Telepunk s. r. o. – pro
63.) Návrhy dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotací z rozpočtu města Brna v oblasti kultury – pro
64.) Návrhy Dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace uzavírané s Biskupstvím brněnským a Centrem pro rodinu a sociální péči – pro
65.) Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 6720092739 o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna Tělovýchovné jednotě Favorit Brno, spolek – pro
66.) Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Brna v oblasti dopravy se společností Dopravní podnik města Brna, a. s. – návrh rozpočtového opatření – pro
67.) Návrh na prodloužení realizace projektu a čerpání splátek dotace na rok 2020 a na snížení výše splátky dotace na rok 2021, návrh dodatku č. 5 ke smlouvě o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Brna pro společnost BUJOART s. r. o. – pro
68.) Žádosti o souhlas se změnou projektu/činnosti v oblasti kultury – pro
69.) Žádost o odpuštění nájemného – společnost U ČÁPA PIVNICE s. r. o. – pro
70.) Žádosti o odpuštění nájemného týkající se pronájmů nemovitých věcí ve správě Odboru správy majetku MMB – pro
71.) Návrh Dodatku č. 5 ke Zřizovací listině Hvězdárny a planetária Brno, příspěvkové organizace – pro
72.) Návrh Protokolu č. 67 a návrh Protokolu č. 68 o vynětí a předání majetku statutárního města Brna Veřejné zeleni města Brna, příspěvkové organizaci – pro
73.) Žádost o bezúplatný převod hrobového zařízení, návrh darovací smlouvy – pro
74.) Aktualizace Programu regenerace Městské památkové rezervace Brno pro období 2021 – 2025 – pro
75.) Návrh Strategického plánu pro postupné odstraňování bariér 2021 – 2030 – pro
76.) Akční plán 2021-2023 strategického dokumentu Plán zdraví města Brna 2018-2030 – pro
77.) Akční plán č. 1 Strategie kultury a kreativních odvětví – pro
78.) Návrh Smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon se společností STAREZ – SPORT, a. s., od roku 2021 – pro
79.) Návrh Dodatku č. 7 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon uzavřené se společností STAREZ – SPORT, a. s. – pro
80.) Návrh Dodatku č. 25 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a kompenzaci z veřejné přepravy cestujících uzavřené mezi Statutárním městem Brnem a Dopravním podnikem města Brna, a. s. – pro
81.) Souhlas s vytvořením společného školského obvodu Základní školy, Brno, Labská 27, příspěvková organizace s obcí Ostopovice-návrh smlouvy – pro
82.) Integrace cizinců ve městě Brně II. – pro
83.) Návrh Memoranda o spolupráci v souvislosti s projektem TRNITÁ – BULVÁR – pro
84.) Návrh smlouvy o výstavbě veřejné infrastruktury „Rezidence Svratka“ – pro
85.) Smlouva o výstavbě veřejné infrastruktury „Soubor staveb Západní brána Brno“ – pro
86.) Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů – prosinec 2020 – návrh rozpočtových opatření – pro
87.) Projekty financované z Fondu kofinancování projektů – prosinec 2020 – návrh rozpočtového opatření – pro
88.) Projekt „Revitalizace zeleně Horní zahrady, část II. – Lesopark Černovice“ – rozhodnutí o poskytnutí dotace – pro
89.) Projekt „MŠ Štouračova – výměna tepelných zdrojů“ – posouzení projektu – pro
90.) Projekt „ZŠ Heyrovského – výměna tepelných zdrojů“ – posouzení projektu – pro
91.) přestávka do 13 hod. – pro
92.) Projekt „Zelená střecha – Jabloňová 1a, Brno-Medlánky“ – posouzení projektu – pro
93.) Projekt „Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII“ – změna parametrů posouzení projektu – pro
94.) Žádost městské části Brno-Žabovřesky o souhlas s použitím části kladného výsledku hospodaření z vedlejší hospodářské činnosti-bytové hospodářství na financování akce „KD Rubín-stavební úpravy v souvislosti s rekonstrukcí elektroinstalace“ – pro
95.) Návrh dispozice s bytovými domy Ibsenova 9, 10, 11, Brno, včetně pozemků – var. A – pro
96.) Záměr prodeje volných vymezených bytových jednotek v domě Černého 16, 18, 20, Černého 33, 35, 37, Foltýnova 31, 33, 35, k.ú. Bystrc, Brno – pro
97.) Návrh na zrušení části usnesení Z7/37. zasedání Zastupitelstva města Brna, konaného dne 6. 3. 2018, bod 54, ve věci odnětí svěřeného majetku městské části Brno-sever u bytových domů Cejl 117 a Cejl 119 v Brně – pro
98.) Návrh na mimořádné prodloužení doby nájmu startovacího bytu č. 73 v domě Stamicova 11, Brno – pro
99.) Návrh na nepřijetí majetku nepatrné hodnoty – movitých věcí statutárním městem Brnem dle ustprovení § 154 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, jako vypravitelem pohřbu – pro
100.) Návrh na nepřijetí majetku nepatrné hodnoty – spoluvlastnického podílu na pozemcích v k. ú. Studénka nad Odrou statutárním městem Brnem dle ustprovení § 154 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, jako vypravitelem pohřbu – pro
101.) Návrh na uzavření dohody o přistoupení k závazkům a souhlas s výjimkou ze zákazu zcizení pozemků v k. ú. Sadová – pro
102.) Body č. 99-101 – pro
103.) Body č. 102-104 – pro
104.) Body č. 105-112 – pro
105.) Body č. 113-114 – pro
106.) Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č. p./č. e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p. č. 3835 v k. ú. Královo Pole – pro
107.) Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č. p./č. e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p. č. 401/10 v k. ú. Královo Pole – bere na vědomí a var. A – zdržel se
108.) Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č. p./č. e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p. č. 401/10 v k. ú. Královo Pole – bere na vědomí a var. B – pro
109.) Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č. p./č. e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p. č. 5652 v k. ú. Královo Pole – pro
110.) Nabídka předkupního práva ke stavbě č. e. 221, způsob využití rodinná rekreace, postavené na pozemku p. č. 1885/109 v k. ú. Štýřice – bere na vědomí a var. A – pro
111.) Nabídka předkupního práva ke stavbě č. e. 976, způsob využití rodinná rekreace, postavené na pozemku p. č. 442/9 v k. ú. Slatina – pro
112.) Nabídka na využití předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemkům p. č. 1643/2 a 1643/3 v k. ú. Maloměřice – pro
113.) Návrh směny pozemků v k. ú. Podolí u Brna a v k. ú. Líšeň za pozemky v k. ú. Podolí u Brna ve vlastnictví obce Podolí – pro
114.) Návrh svěření majetku města MČ Brno-Líšeň, pozemků p. č.176/2, p. č.176/12, p. č.176/25, p. č.176/27, p. č.176/29, p. č.9353/85, p. č.9353/61, p. č.9353/62, p. č.9353/79, p. č.9353/16, p. č.9353/66, p. č.176/24, p. č.176/28, p. č.258/5, p. č.1795/1 v k. ú. Líšeň – pro
115.) Návrh svěření majetku města Městské části Brno-Líšeň, pozemky při ul. Josefy Faimonové v k. ú. Líšeň – pro
116.) Návrh svěření majetku města Městské části Brno-Bystrc, pozemků p. č. 31/12, 31/61, 31/66, 31/78, 1407/55 v k. ú. Bystrc – pro
117.) Návrh svěření majetku města Městské části Brno-Žabovřesky, id. 1/2 pozemku p. č. 4840/85 v k. ú. Žabovřesky, lokalita Žabovřeské louky – pro
118.) Návrh svěření majetku města Městské části Brno-Žabovřesky, pozemků p. č. 4840/103, 5083 v k. ú. Žabovřesky, lokalita Žabovřeské louky – pro
119.) Návrh svěření majetku města městské části Brno-jih, pozemky p. č. 156/10, p. č. 156/11 v k. ú. Komárov – pro
120.) měna ÚPmB B3/19-CM MČ Brno-Kníničky, k. ú. Kníničky – lokalita Ondrova – Rekreační – Návrh na ukončení pořizování změny ÚPmB – pro
121.) Změny Regulačního plánu Městské památkové rezervace a změny Územního plánu města Brna související s řešením změn RP MPR vybrané ke zkrácenému přednostnímu samostatnému postupu pořízení – návrh na vydání formou opatření obecné povahy – pro
122.) Zrušení „Územního plánu zóny Kamenný vrch II – Nový Lískovec“ – návrh na zrušení formou opatření obecné povahy – pro
123.) Návrh předání majetku města Brna k hospodaření – poliklinika Žerotínovo náměstí – návrh dodatku č. 10 ke Zřizovací listině Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvkové organizace – pro
124.) Návrh na změnu zástupce statutárního města Brna v představenstvu společnosti Technologický Park Brno, a. s. – pro
125.) Nabytí komunikační stavby při ulici Jarmily Kurandové “úsek A3“ v k. ú. Sadová a nabytí pozemků v k. ú. Sadová – změna přílohy č. 125 usnesení Z8/19. zasedání Zastupitelstva města Brna konaného dne 8. 9. 2020, bod 153 – pro
126.) Návrh na poskytnutí investičního transferu Muzeu města Brna, příspěvkové organizaci, na mimořádný akviziční přírůstek do muzejních fondů – návrh rozpočtového opatření – pro
127.) Návrh na poskytnutí individuální investiční dotace Diecézní charitě Brno na rekonstrukci objektu Bratislavská 58 v Brně – návrh rozpočtového opatření – pro
128.) Revize Vlastnické politiky obchodní společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost, a revize Vlastnické politiky Koncernu SMB – pro
129.) Mistrovství světa silničních motocyklů Grand Prix České republiky – návrh dodatku ke smlouvě o závazku veřejné služby a poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby vč. Doplnění – pro