Hlasování na listopadovém zastupitelstvu 2020

ZMB Z8/21

Dneska znovu zasedáme. Kromě hospodaření města, vypořádání majetku v areálu Zvonařky mezi městem a ČSAD Brno holding, řešíme i urbanisticko-dopravně-architektonickou soutěž na nové hlavní nádraží.

 1. Technický bod – pro
 2. Technický bod – pro
 3. Technický bod – pro
 4. Technický bod – pro
 5. Návrh harmonogramu zasedání Zastupitelstva města Brna v roce 2021 – pro
 6. Žádost o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 15/2007 o ochraně zeleně ve městě Brně, v platném znění, pro lokalitu č. 205 park Fryčajova – pro
 7. Návrh na změnu zástupců statutárního města Brna v organizacích EuropeanCities Marketing a International Associationof Event Hosts – pro
 8. Návrh změny stanov společnosti CD CENTRUM COMS, a. s. – ano
 9. Fúze sloučením společností SAKO Brno, a. s., a ENERGZET SERVIS a. s. – pro
 10. Poskytnutí nepeněžitého vkladu statutárního města Brna tvořeného souborem pozemků a staveb tvořícího Rekreační středisko v Zubří u Nového Města na Moravě do základního kapitálu společnosti STAREZ – SPORT, a. s. – pro
 11. Dotazy, připomínky a podněty občanů – pro
 12. Návrh vnesení nepeněžitého vkladu statutárního města Brna tvořeného optickými kabely Metropolitní sítě Brno do základního kapitálu společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost, včetně návrhu změny stanov společnosti – pro
 13. Návrh Dodatku č. 5 ke Zřizovací listině Úrazové nemocnice v Brně – pro
 14. Návrh Dodatku č. 9 ke Zřizovací listině Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvkové organizace – pro
 15. Návrh Dodatku č. 26 Protokolu o předání a převzetí movitého a nemovitého majetku města Brna k hospodaření Správě hřbitovů města Brna, příspěvkové organizaci; návrh na poskytnutí investičního transferu Městské části Brno-Židenice – návrh rozpočtového opatření – pro
 16. Výsledky hospodaření statutárního města Brna za I.-III. čtvrtletí roku 2020 – pro
 17. Návrh příjmů, které město Brno postoupí v roce 2021 do rozpočtů městských částí – pro
 18. Navýšení úvěrového rámce, návrhy dodatků ke smlouvám o kontokorentních úvěrech s Českou spořitelnou, a. s. a Komerční bankou, a. s. – pro
 19. Návrh rozpočtového opatření – doplnění prostředků Odboru rozpočtu a financování MMB na konzultační, poradenské a právní služby – pro
 20. Tvorba Fondu rezerv a rozvoje z nedočerpaných výdajů rozpočtu Městské policie Brno na rok 2020, návrh rozpočtového opatření – pro
 21. Návrh na úpravu rozpočtu Veřejné sbírky na činnost Útulku pro opuštěná zvířata a odchytové a asanační služby Městské policie Brno a Sociálního fondu Městské policie Brno, rozpočtové opatření – pro
 22. Tvorba Fondu rezerv a rozvoje – rezervy na financování výdajů Odboru strategického rozvoje a spolupráce Magistrátu města Brna, návrh rozpočtového opatření – pro
 23. Návrh na úpravu rozpočtu Odboru sociální péče MMB na rok 2020 – návrh rozpočtového opatření – pro
 24. Aktualizace rozpočtu Odboru investičního MMB a Odboru sociální péče MMB listopad 2020 – návrh rozpočtového opatření – pro
 25. Návrh rozpočtového opatření – přesun finančních prostředků v rámci běžných a kapitálových výdajů rozpočtu Odboru dopravy MMB – pro
 26. Návrh rozpočtového opatření na zajištění provozu systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů – pro
 27. Návrh na zapojení Veřejné sbírky na Lavičku Václava Havla v Brně – návrh rozpočtového opatření – pro
 28. Návrh rozpočtového opatření v souvislosti s převodem Polikliniky Lesná z městské části Brno-sever na Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvkovou organizaci – pro
 29. Návrh rozpočtového opatření v souvislosti se snížením příjmů statutárního města Brna z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí v působnosti Odboru kultury MMB v roce 2020 – pro
 30. Navýšení finančních prostředků na zajištění realizace projektu participativního rozpočtu „Nová krytá sportovní hala v Řečkovicích“ – návrh rozpočtového opatření – pro
 31. Návrh na poskytnutí finančního daru na podporu brněnských olympioniků – sportovců seniorů pro rok 2020 – návrh rozpočtového opatření – pro
 32. Návrh změny Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy – pro
 33. Návrh na poskytnutí neinvestičních příspěvků základním školám na zajištění vzdělávacího projektu Příběhy našich sousedů – návrh rozpočtového opatření – nepřítomen
 34. Účelové neinvestiční příspěvky TIC BRNO, příspěvkové organizaci: „Rozšíření turistické karty Brnopas“, „Interaktivní průvodce městem“ a „TO JE BRNO – nové eventy“ – návrh na prodloužení termínu čerpání – pro
 35. Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace – ponechání finančních prostředků z nedočerpaných účelových neinvestičních příspěvků Kanceláře architekta města Brna, příspěvkové organizace, k využití v roce 2021 – pro
 36. měna účelu využití schváleného účelového neinvestičního příspěvku Správě hřbitovů města Brna, příspěvkové organizaci – návrh rozpočtového opatření – pro
 37. Návrh na poskytnutí finančního transferu na odstranění nepovolených staveb; návrh rozpočtového opatření – pro
 38. Návrh na poskytnutí neinvestičního transferu městské části Brno-střed na spolufinancování pořízení Územní studie Žlutý kopec, návrh rozpočtového opatření“ – pro
 39. Návrh na poskytnutí transferů městským částem z rozpočtu Odboru investičního MMB v rámci postoupených příjmů od města na rok 2021, návrh rozpočtového opatření – pro
 40. Návrh na poskytnutí investičních a neinvestičních transferů městským částem z rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB v rámci postoupených příjmů od města na rok 2021 – pro
 41. Návrh na poskytnutí účelových investičních transferů na zastínění dětských hřišť – návrh rozpočtového opatření – pro
 42. Změna účelu využití části schváleného investičního transferu Správě hřbitovů města Brna, příspěvkové organizaci – návrh rozpočtového opatření – pro
 43. Návrh na změnu účelu použití části investičních transferů a části neinvestičního transferu MČ Brno-Medlánky – návrh rozpočtového opatření – pro
 44. Návrh na změnu účelu použití části účelové dotace na sociální služby poskytnuté v roce 2020 městské části Brno-Žabovřesky v rámci postoupených příjmů od města Brna na zajištění Senior taxi – zvýhodněné dopravy pro seniory – pro
 45. Návrh na poskytnutí individuální investiční dotace z rozpočtu města Brna společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost na výstavbu veřejného osvětlení pro trať Jedovnická v rámci stavby „I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí a Rokytova“ – pro
 46. Návrh na poskytnutí investiční dotace na rekonstrukci slavnostního osvětlení; návrh rozpočtového opatření – pro
 47. Návrh na poskytnutí investičních dotací v rámci dotačního programu „Podpora vytváření zelených střech pro rok 2020“ – pro
 48. Návrh na poskytnutí investičních dotací v rámci dotačního programu „Podpora využití srážkové vody“ – pro
 49. Návrh na poskytnutí investiční dotace na zpracování dislokační studie – Centrální objekt magistrátních služeb; návrh rozpočtového opatření – pro
 50. Návrh na poskytnutí investiční dotace Jihomoravskému kraji na realizaci akce „Areál sportovních nadějí“ – návrh rozpočtového opatření – pro
 51. Návrh na poskytnutí individuálních neinvestičních dotací na obnovu kulturních památek v roce 2020 – návrh rozpočtového opatření – ano
 52. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace xxx na financování opravy varhanního stroje – návrh rozpočtového opatření – pro
 53. Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na pronájem plaveckých drah na území města Brna pro rok 2020 – pro
 54. Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na podporu talentované mládeže pro rok 2020 – pro
 55. Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace na projekt Výroční koncert – 80 let Rozhlasového Big Bandu Gustava Broma; návrh rozpočtového opatření – stažení bodu – zdržel se
 56. Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace na projekt Výroční koncert – 80 let Rozhlasového Big Bandu Gustava Broma; návrh rozpočtového opatření – pro
 57. Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace pobočnému spolku SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Brno-Královo Pole na pořízení mobilního nouzového zdroje elektrické energie, návrh rozpočtového opatření – pro
 58. Návrh dodatku veřejnoprávní smlouvy uzavřené s HZS JmK o poskytnutí investiční dotace na demoliční práce, dofinancování projektové dokumentace a vybudování přeložky teplovodu – pro
 59. Návrh na uzavření smlouvy se společností DPMB, a. s., o poskytnutí individuální investiční dotace z rozpočtu SMB a změna v poskytnuté individuální investiční dotaci z rozpočtu SMB společnosti DPMB, a. s.– návrh rozpočtového opatření – pro
 60. Návrhy dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotací z rozpočtu města Brna a souhlasy se změnami projektů v oblasti kultury – pro
 61. „Poskytnutí investiční dotace na instalaci LED svítidel do systému veřejného osvětlení ve statutárním městě Brně v roce 2020“ – návrh dodatku č. 1 ke smlouvě – pro
 62. Návrh na uzavření smlouvy se společností Dopravní podnik města Brna, a. s., o poskytnutí individuální investiční dotace z rozpočtu města Brna na rekonstrukci ulice Lesnická – návrh rozpočtového opatření – pro
 63. Body č. 68.- 70. – pro
 64. Návrh na částečnou změnu účelu splátky dotace a návrh dodatku č. 4 ke smlouvě o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Brna pro společnost BUJOART s. r. o. – pro
 65. Žádost o bezúplatný převod hrobového zařízení, návrh darovací smlouvy – pro
 66. Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů – listopad 2020 – návrh rozpočtových opatření – pro
 67. Projekt „Celková rekonstrukce bytového domu Křenová 47 v k. ú. Trnitá“ – posouzení projektu – pro
 68. Projekt „Rekonstrukce bytu č.9 v objektu Svitavská 23, Brno“ – posouzení projektu – pro
 69. Body č. 79 – 81 – pro
 70. Projekt „Adaptační opatření na využití srážkových vod – příprava“ – změna parametrů posouzení projektu – pro
 71. Projekt „MŠ Veslařská – přírodní zahrada“ – rozhodnutí o poskytnutí dotace – pro
 72. Projekt „Zprostředkující subjekt ITI 3“ – rozhodnutí o poskytnutí dotace – pro
 73. Projekt „Revitalizace zeleně spodního sídliště, Brno-Černovice“ – rozhodnutí o poskytnutí dotace – pro
 74. Projekt „Úprava a dosadba vegetace na ulici Chládkova v MČ Brno-Žabovřesky “ – rozhodnutí o poskytnutí dotace – pro
 75. Projekt „Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 4. etapa“ – návrh rámcové smlouvy o financování projektu – pro
 76. Projekt „Prodloužení trolejbusové trati Novolíšeňská – Jírova“ – návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové investiční dotace, návrh rozpočtového opatření – pro
 77. Návrh nového znění Statutu Fondu bytové výstavby a návrh na zrušení Fondu rozvoje bydlení města Brna – stažení bodu – zdržel se
 78. Návrh nového znění Statutu Fondu bytové výstavby a návrh na zrušení Fondu rozvoje bydlení města Brna – pro
 79. Novelizace Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna v reakci na upozornění ministerstva vnitra na jejich možný rozpor se zákonem – pro
 80. Návrh na mimořádné prodloužení doby nájmu startovacího bytu č. 49 v domě Stamicova 11, Brno – pro
 81. Návrh dispozice s bytovými domy Ibsenova 9, 10, 11, Brno, včetně pozemků – var. – stažení bodu – nepřítomen
 82. Návrh dispozice s bytovými domy Ibsenova 9, 10, 11, Brno, včetně pozemků – var. A – pro
 83. Návrh dispozice s bytovými domy Ibsenova 9, 10, 11, Brno, včetně pozemků – var. – stažení bodu – pro
 84. Návrh na zrušení předkupního práva statutárního města Brna k pozemku p. č. 644, jehož součástí je stavba č. p. 420 (bytový dům) v k. ú. Veveří, obec Brno (Úvoz 43) – pro
 85. Body č. 94 – 96 – pro
 86. Návrh prodeje pozemků p. č. 1892/2, 1893/2, 1893/5, vše v k. ú. Maloměřice Správě železnic, státní organizaci, návrh na zřízení služebnosti – pro
 87. Návrh prodeje pozemků v k. ú. Dolní Heršpice a v k. ú. Horní Heršpice Ředitelství silnic a dálnic ČR, návrh na zřízení služebnosti – pro
 88. Návrh prodeje pozemku p. č. 829/2 v k. ú. Bohunice – stažení bodu – pro
 89. Body č. 101-104 – pro
 90. Návrh prodeje části pozemku p. č. 4111 v k. ú. Tuřany – pro
 91. Návrh prodeje spoluvlastnického podílu o velikosti id. 3/8 na pozemcích p. č. 1517 a p. č. 1520 k. ú. Řečkovice – pro
 92. Návrh na zrušení části usnesení Z8/15. zasedání Zastupitelstva města Brna konaného dne 03.03.2020, bod č. 56 – pro
 93. Body č. 108- 119 – pro
 94. Body č. 120 – 132 – pro
 95. Body č. 133 – 139 – pro
 96. Návrh směny pozemků a stavby pozemní komunikace v k. ú. Královo Pole – pro
 97. Návrh směny pozemků v k. ú. Česká, Bystrc, Kníničky, Žebětín a Jinačovice, které jsou v majetku statutárního města Brna za pozemky v k. ú. Bystrc a Svinošice, které jsou v majetku České republiky, s právem hospodaření pro Lesy České republiky, s.p. – pro
 98. Návrh směny částí pozemků v k. ú. Holásky – pro
 99. Návrh budoucí směny pozemků v k. ú. Zábrdovice při křižovatce ulic Milady Horákové a Koliště – pro
 100. Návrh svěření majetku města MČ Brno-Žabovřesky, pozemku p. č. 2608/15 v k. ú. Žabovřesky – pro
 101. Návrh svěření majetku města MČ Brno-Bystrc, pozemku p. č. 2459/393 jehož součástí je stavba č. p. 1472 a pozemku p. č. 2480/173 v k. ú. Bystrc – pro
 102. Návrh svěření majetku města MČ Brno-Židenice, pozemků p. č. 7551/7, p. č. 7551/8, p. č. 7551/9 včetně stavby č. p. 4334, p. č. 7551/10, p. č. 7551/11, p. č. 7551/12, p. č. 7551/13 v k. ú. Židenice – pro
 103. Návrh odnětí svěřeného majetku města MČ Brno-Bystrc, pozemků p. č. 7929/1, 7929/2 v k. ú. Bystrc – pro
 104. Návrh smírného majetkoprávního vypořádání budovy č. p. 2494 a pozemku pod budovou p. č. 6233/3 v k. ú. Líšeň. – pro
 105. Návrh majetkoprávního vypořádání nemovitých věcí mezi statutárním městem Brnem a ČSAD Brno holding, a. s. – pro
 106. Návrh Smlouvy o smlouvách budoucích v souvislosti s projektem „DORNYCH – POLYFUNKČNÍ KOMPLEX – pro
 107. Memorandum o spolupráci mezi statutárním městem Brnem, SUEZ CZ a. s. a SAKO Brno, a. s. – pro
 108. Návrh Dohody o ukončení Memoranda, Návrh Memoranda o spolupráci mezi statutárním městem Brnem, společností Veletrhy Brno, a. s., společností Brněnské komunikace a. s. a společností ARENA BRNO, a. s. – nepřítomen
 109. „Dostavba kanalizace v Brně II“ – žádost společnosti Valbek, spol. s r. o. o prominutí smluvní pokuty – pro
 110. Návrh smlouvy o výstavbě dopravní a inženýrské infrastruktury – Bosonohy cihelna – pro
 111. Návrh smlouvy o výstavbě veřejné infrastruktury „DORNYCH – polyfunkční komplex“ – pro
 112. Návrh dodatku č. 1 k plánovací smlouvě č. 5617175327 „Prodloužení IS k stávajícímu RD Netroufalky 263/2, parc. č. 1341 v katastrálním území Bohunice, Brno“ – pro
 113. Návrh dodatku č. 3 k plánovací smlouvě č. 6314172698 – „Brno, ul. Vyhlídalova – 15 B.J.“ ze dne 14. 7. 2014 – pro
 114. Změna Územního plánu města Brna B3/15-CM – Areál bývalé Zbrojovky a motorárny, Nová Dukelská-Návrh na vydání změny ÚPmB formou opatření obecné povahy – pro
 115. Změna Územního plánu města Brna B26/11-I/2020 MČ Brno-sever, k. ú. Husovice, ul. Cacovická – Soběšická-Návrh na vydání změny ÚPmB formou opatření obecné povahy – stažení bodu – pro
 116. Změny ÚPmB 2020 -B19/11-II/2020, B65/15-0/2020, B119/15-0/2020, B122/15-0/2/2020, B124/15-0/2020 – Návrh na vydání změn ÚPmB formou opatření obecné povahy; Návrh na ukončení pořizování změny ÚPmB B119/15-0/2020 – pro
 117. Změny RP bloku Příkop – Bratislavská – Koliště – Milady Horákové (změny RP6/12, RP7/12, RP8/12) – Návrh na vydání změny RP8/12 formou opatření obecné povahy; Návrh na ukončení pořizování změn RP6/12, RP7/12 – pro
 118. Návrh na poskytnutí individuální investiční dotace společnosti STAREZ-SPORT, a.s. – návrh rozpočtového opatření – pro
 119. Návrh rozpočtového opatření – Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu běžných a kapitálových výdajů Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB v roce 2020 – pro
 120. Přesun finančních prostředků z Odboru kultury MMB na Odbor městské informatiky MMB – návrh rozpočtového opatření – pro
 121. Ambasáda nezávislé běloruské kultury v Brně – návrh na navýšení neinvestičního příspěvku Centra experimentálního divadla, příspěvkové organizace – návrh rozpočtového opatření – pro
 122. Návrh na pověření plněním některých úkolů při řízení Městské policie Brno – pro
 123. Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace – zajištění financování modelu k soutěži na nové hlavní vlakové nádraží Brno v roce 2021, návrh rozpočtového opatření – pro
 124. Návrh prodeje pozemků p. č. 1720 a p. č. 2098, vše k. ú. Kohoutovice – pokračování jednání – pro
 125. Návrh prodeje pozemků p. č. 1720 a p. č. 2098, vše k. ú. Kohoutovice – p. č. 1720 – pro
 126. Návrh prodeje pozemků p. č. 1720 a p. č. 2098, vše k. ú. Kohoutovice – p. č. 2098 – pro

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *