Hlasování na říjnovém zastupitelstvu 2020

ZMB Z8/20

Dneska zasedáme. Důležitým bodem je změna jednacího řádu, aby se naši kolegové mohli připojit online. To stejné platí i pro výbory. Na programu máme i odpouštění nájmů třeba na poli kultury, které samozřejmě podpořím. Přivítali jsme i novou zastupitelku, která nastoupila po rezignaci svého stranického kolegy .

 1. Technický bod – pro
 2. Technický bod – pro
 3. Technický bod – pro
 4. Technický bod – pro
 5. Návrh změny Jednacího řádu Zastupitelstva města Brna a návrh změny Statutu výborů Zastupitelstva města Brna – hlasování o návrhu p. Fencla – zdržel se
 6. Návrh změny Jednacího řádu Zastupitelstva města Brna a návrh změny Statutu výborů Zastupitelstva města Brna – pro
 7. Waldorfská základní škola a mateřská škola Brno, Plovdivská 8, příspěvková organizace – zřízení střední odborné školy – kombinovaného lycea – pro
 8. Tvorba Fondu rezerv a rozvoje, úprava rozpočtu výdajů města v roce 2020 – návrh rozpočtového opatření – pro
 9. Aktualizace rozpočtu Odboru investičního MMB říjen 2020 – návrh rozpočtového opatření – pro
 10. Návrh rozpočtového opatření – aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města Brna v roce 2020 – pro
 11. Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace – přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu kapitálových výdajů, návrh rozpočtového opatření – pro
 12. Revitalizace Staré Ponávky – realizace etap 10.3 a 11 – návrh rozpočtového opatření – pro
 13. Návrh rozpočtového opatření – propagace v rámci úspory energie a obnovitelných zdrojů – pro
 14. Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek – pro
 15. Žádosti typu B dle Postupu podávání a administrace žádostí o odpuštění dluhu na nájemném či jeho části, resp. o vzdání se práva na nájemné či jeho část, v souvislosti s opatřeními proti pandemii koronaviru SARS CoV-2 – Odbor správy majetku MMB – pro
 16. Žádost typu B dle Postupu podávání a administrace žádostí o odpuštění dluhu na nájemném či jeho části, resp. o vzdání se práva na nájemné či jeho část, v souvislosti s opatřeními proti pandemii koronaviru SARS CoV-2 – Odbor kultury MMB – pro
 17. Žádosti typu B dle Postupu podávání a administrace žádostí o odpuštění dluhu na nájemném či jeho části, resp. o vzdání se práva na nájemné či jeho část, v souvislosti s opatřeními proti pandemii koronaviru SARS CoV-2 – Odbor zdraví MMB – pro
 18. Žádosti typu B dle Postupu podávání a administrace žádostí o odpuštění dluhu na nájemném či jeho části, resp. o vzdání se práva na nájemné či jeho část, v souvislosti s opatřeními proti pandemii koronaviru SARS CoV-2 – Odbor životního prostředí MMB – pro
 19. Žádost společnosti PonavaCafes. r. o. o odpuštění dluhu na nájemném či jeho části, resp. o vzdání se práva na nájemné či jeho část, v souvislosti s opatřeními proti pandemii koronaviru SARS CoV-2 – pro
 20. Návrh na poskytnutí neinvestičních transferů městským částem v souvislosti s finančním vypořádáním dotace na výkon sociálně-právní ochrany dětí a v souvislosti s prominutím místního poplatku z pobytu, návrh rozpočtových opatření – pro
 21. Návrh na poskytnutí neinvestičních transferů městským částem za účelem úhrady provozních nákladů středisek volného času – návrh rozpočtového opatření – pro
 22. Návrh na poskytnutí investičních transferů městským částem v oblasti školství – návrh rozpočtového opatření – pro
 23. Návrh na poskytnutí investičního transferu městské části Brno-Nový Lískovec na realizaci zelené střechy na budově Komunitního centra Oblá, návrh rozpočtového opatření – pro
 24. Návrh na poskytnutí investičního transferu městské části Brno-Komín na realizaci zelené střechy na budově Mateřské školy na adrese Řezáčova 3, Brno, návrh rozpočtového opatření – pro
 25. Návrh na poskytnutí investičního transferu na rok 2020 Centru experimentálního divadla, příspěvkové organizaci – návrh rozpočtového opatření – pro
 26. Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvková organizace – návrh na změnu účelu využití investičních transferů, návrh rozpočtového opatření – pro
 27. Úrazová nemocnice v Brně – návrh na změnu účelu využití investičních transferů – pro
 28. Návrh na poskytnutí investičních dotací v rámci dotačního programu „Podpora vytváření zelených střech pro rok 2020“ – pro
 29. Návrh na poskytnutí investičních dotací v rámci dotačního programu „Podpora využití srážkové vody“ – pro
 30. Návrh na poskytnutí investiční dotace společnosti TyfloCentrum Brno, o. p. s., na projekt „Dům služeb pro nevidomé Josefa Chaloupky“ – návrh rozpočtového opatření – pro
 31. Návrh na poskytnutí individuálních investičních dotací společnosti STAREZ-SPORT, a. s. – návrh rozpočtového opatření – pro
 32. Návrh na poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Brna v roce 2020 pro BRB Brno, spol. s r.o. v souvislosti s pandemií COVID-19 – návrh rozpočtového opatření – pro
 33. Návrh na poskytnutí individuálních neinvestičních dotací na zajištění provozu center pro osoby bez přístřeší – návrh rozpočtového opatření – pro
 34. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace společnosti SK Líšeň 2019, a. s., na podporu vrcholového sportu na období 08-12/2020 – návrh rozpočtového opatření – pro
 35. Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na podporu mládežnického hokeje ve městě Brně pro rok 2020 – pro
 36. Návrh poskytnutí neinvestiční dotace na zajištění provozu společnosti CD CENTRUM COMS, a. s.- pro
 37. Návrh na navýšení neinvestiční dotace pro Opatství Staré Brno Řádu sv. Augustina – návrh rozpočtového opatření – pro
 38. Návrh na navýšení neinvestičního příspěvku pro Národní divadlo Brno, příspěvkovou organizaci – návrh rozpočtového opatření – pro
 39. Návrh na poskytnutí neinvestičního příspěvku TIC BRNO, příspěvkové organizaci – návrh rozpočtového opatření – pro
 40. Návrh na poskytnutí neinvestičního příspěvku v souvislosti s COVID-19 na dofinancování pedagogických pracovníků zajišťujících výuku plavání, Základní škole a mateřské škole Brno, Husova 17, příspěvková organizace – návrh rozpočtového opatření – pro
 41. Návrh na navýšení neinvestičního příspěvku pro Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvkovou organizaci na provoz Centra paliativní péče – návrh rozpočtového opatření – pro
 42. Návrh na změnu účelu poskytnuté dotace – pro
 43. Návrh Dodatku č. 1 Smlouvy č. 1520092894 o poskytnutí dotace na realizaci projektu „Brno CreativeDays 2020“ uzavřené mezi statutárním městem Brnem a Brno CreativeDayss. r. o. – pro
 44. Návrhy dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotací z rozpočtu města Brna a souhlasy se změnami projektů v oblasti kultury – pro
 45. Návrh darovací smlouvy na poskytnutí finančního daru Sociálnímu nadačnímu fondu města Brna a Jihomoravského kraje – pro
 46. Návrh Smlouvy o vypořádání práv souvisejících s výstavbou protipovodňových opatření, uzavírané s Povodím Moravy, s. p. – pro
 47. Žádost Waldorfské základní školy a mateřské školy Brno, Plovdivská 8, příspěvkové organizace o spolufinancování projektu „Stavební úpravy „Atria“ a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy“ – pro
 48. Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů – říjen 2020 – návrh rozpočtového opatření – pro
 49. Projekty financované z Fondu kofinancování projektů – říjen 2020 – návrh rozpočtového opatření – pro
 50. Projekt „Úprava a dosadba vegetace na ulici Klímova v MČ Brno – Žabovřesky, část A“ – posouzení projektu – pro
 51. Projekt „ZŠ Hamry, ZŠ Obřanská – stavební úpravy“ – posouzení projektu – pro
 52. Projekt „ZŠ Hamry, ZŠ Obřanská – vzduchotechnika“ – posouzení projektu – pro
 53. Projekt „Revitalizace sídelní zeleně Brno-Řečkovice“ – rozhodnutí o poskytnutí dotace – pro
 54. Projekt „Podpora zaměstnanosti ohrožených skupin trhu práce na území města Brna“ – rozhodnutí o poskytnutí dotace – pro
 55. Projekt „Celková rekonstrukce bytového domu Vlhká 179/22 v k. ú. Zábrdovice“ – rozhodnutí o poskytnutí dotace – pro
 56. Projekt „Dny bez bariér“ Emilova sportovní, z. s. – návrh smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci; návrh rozpočtového opatření – var. A – pro
 57. Projekt „Pořízení rychlého zásahového automobilu pro JSDH Brno-Soběšice“ – návrh smlouvy o poskytnutí dotace – pro
 58. Projekt „LOW-CARB“ – návrh změnové partnerské smlouvy – pro
 59. Přehled bytů poskytnutých v celoměstském zájmu za 1. pololetí 2020 – pro
 60. Žádosti typu B dle Postupu podávání a administrace žádostí o odpuštění dluhu na nájemném či jeho části, resp. o vzdání se práva na nájemné či jeho část, v souvislosti s opatřeními proti pandemii koronaviru SARS CoV-2 – Odbor zdraví MMB – opětovné zařazení bodu – pro
 61. Žádosti typu B dle Postupu podávání a administrace žádostí o odpuštění dluhu na nájemném či jeho části, resp. o vzdání se práva na nájemné či jeho část, v souvislosti s opatřeními proti pandemii koronaviru SARS CoV-2 – Odbor zdraví MMB – pro
 62. Záměr prodeje vymezených bytových jednotek č. 93/1, č. 93/2, č. 93/3 a č. 93/4 v domě Hroznová 39 – pro
 63. Návrh prodeje pozemku p.č. 3907, k. ú. Královo Pole – pro
 64. Návrh prodeje pozemku p. č. 2413 k. ú. Kohoutovice. Návrh zřízení služebnosti inženýrské sítě – pro
 65. Návrh prodeje části pozemku p. č. 6261/4, k. ú. Bystrc – pro
 66. Body č. 65- 75 – pro
 67. Návrh kupní ceny za nabytí pozemků p. č. 1090/1, 1091/1 a části pozemku p. č. 1093/1, vše v k. ú. Trnitá z vlastnictví ČR-SŽ, s.o., do vlastnictví statutárního města Brna – pro
 68. Body č. 77 – 93 – pro
 69. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č. p./č. e., způsob využití garáž, postavené na pozemcích p. č. 259/1 a 259/2, oba v k. ú. Židenice – pro
 70. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č. p./č. e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p. č. 5452 v k. ú. Královo Pole – var. A – pro
 71. Body č. 96-99 – pro
 72. Návrh směny pozemků v k. ú.Ponava a návrh na zřízení služebnosti – pro
 73. Návrh směny části pozemku p. č. 3073, k. ú. Bohunice – pro
 74. Návrh směny části pozemku p. č. 108/2 v k. ú. Útěchov u Brna za části pozemků p. č. 63/1 a p. č. 63/7 v k. ú. Útěchov u Brna – pro
 75. Návrh na změnu usnesení Z8/05. Zastupitelstva města Brna, bod č. 117, návrh směny části pozemku p. č. 285 v k. ú. Dolní Heršpice – pro
 76. Návrh odnětí svěřeného majetku města MČ Brno-střed, části pozemků p. č. 682/1 a p. č. 682/2 v k. ú. Veveří – pro
 77. Návrh na odstranění duplicity vlastnictví a na uznání vlastnického práva k části pozemku p. č. 1837/7, k. ú. Medlánky formou souhlasného prohlášení. – pro
 78. Regulační plán Kostelíček, Brno-Líšeň – Návrh na vydání regulačního plánu formou opatření obecné povahy – pro
 79. Změna Územního plánu města Brna B2/18-RP – Rooseveltova, MČ Brno-střed, k. ú. Město Brno a změna Regulačního plánu Městské památkové rezervace Brno RP MPR 1/18 – Rooseveltova – Návrh na vydání změn formou opatření obecné povahy – pro
 80. Návrh výjimky ze Zásad participativního rozpočtu statutárního města Brna a Metodiky participativního rozpočtu statutárního města Brna – zrušení veřejného představení a veřejného zvažování projektů – pro
 81. Návrh na poskytnutí investičních transferů na rok 2020 pro Dům umění města Brna, příspěvkovou organizaci – návrh rozpočtového opatření – pro
 82. Projekt „Pořízení elektromobilů pro Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvkovou organizaci“ – návrh rozpočtového opatření – pro
 83. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace xxxxxxxxxxxxxxxxxxx na financování opravy varhanního stroje – návrh rozpočtového opatření – hlasování o stažení bodu – zdržel se
 84. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace xxxxxxxxxxxxxxxxxxx na financování opravy varhanního stroje – návrh rozpočtového opatření – hlasování o stažení bodu – pro
 85. Návrh prodloužení termínů vyúčtování transferů u projektů participativního rozpočtu – pro

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *