Hlasování na zářijovém zastupitelstvu 2020

ZMB Z8/19

 1. Technický bod – pro
 2. Technický bod – pro
 3. Technický bod – pro
 4. Technický bod – pro
 5. Technický bod – pro
 6. Žádost o udělení výjimky z ustanovení č. 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně pro akci „Úprava TT Zábrdovická, dopravní napojení ulice Šámalovy“ v k. ú. Zábrdovice – pro
 7. Návrh na změnu zástupce statutárního města Brna v dozorčí radě společnosti Technologický Park Brno, a. s. – pro
 8. Členství statutárního města Brna ve spolku CIVINET Česká a Slovenská republika, z.s. – pro
 9. Převedení sociálních služeb poskytovaných městskými částmi pod Centrum sociálních služeb, příspěvkovou organizaci – pro
 10. Návrh na změnu stanov a návrh na udělení předchozího souhlasu se změnou individuální politiky společnosti Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a. s. – pro
 11. Návrh Dodatků č. 24 a č. 25 Protokolu o předání a převzetí movitého a nemovitého majetku města Brna k hospodaření Správě hřbitovů města Brna, příspěvkové organizaci – pro
 12. Dodatek č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Kancelář architekta města Brna – pro
 13. Návrh Dodatku č. 4 ke Zřizovací listině Hvězdárny a planetária Brno, příspěvkové organizace – pro
 14. Návrh dodatku č. 25 ke Zřizovací listině Centra sociálních služeb, příspěvkové organizace – pro
 15. Návrh dodatku č. 60 ke Smlouvě o provozování kanalizace pro veřejnou potřebu pro statutární město Brno – Koncesní smlouvě uzavřené mezi statutárním městem Brnem a společností Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. – pro
 16. Finanční hospodaření dobrovolného svazku obcí Cyklistická stezka Brno – Vídeň za rok 2019 – pro
 17. Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje 2021–2027 – pro
 18. Strategie #brno2050 – návrh aktualizovaného znění VIZE 2050 – vč. Doplnění- pro
 19. Návrh aktualizace Metodiky veřejné podpory – pro
 20. Neplatné hlasování
 21. Aktualizace „Metodiky na podporu vrcholového sportu ve městě Brně“- pro
 22. Žádost o zařazení amerického fotbalu a šachů mezi vrcholové sporty dle „Metodiky na podporu vrcholového sportu ve městě Brně“ a o přeřazení judo z II. skupiny do I. skupiny v rámci této metodiky- pro
 23. Smlouvy o kontokorentním úvěru s Českou spořitelnou, a. s. a Komerční bankou, a. s. – pro
 24. Výsledky hospodaření statutárního města Brna za I. pololetí roku 2020 – pro
 25. Návrh bilance zdrojů statutárního města Brna na rok 2021, stanovení základních proporcí návrhu rozpočtu statutárního města Brna na rok 2021 – pro
 26. Návrh rozpočtového opatření ve věci daně z příjmů právnických osob za obce z rozpočtové činnosti, jejímž poplatníkem je město Brno – pro
 27. Posuvné protipožární vstupní dveře pro veřejnost na Jednotce projednávání přestupků Městské policie Brno, návrh rozpočtového opatření – pro
 28. Úprava rozpočtu Městské policie Brno v roce 2020 – návrh rozpočtového opatření – pro
 29. Návrh rozpočtového opatření – aktualizace rozpočtu běžných výdajů Městské policie Brno v roce 2020 – pro
 30. Návrh rozpočtového opatření – úprava rozpočtu příjmů a běžných výdajů Odboru rozpočtu a financování MMB – pro
 31. Návrh rozpočtového opatření – přesun běžných a kapitálových výdajů rozpočtu Odboru správy majetku MMB – pro
 32. Návrh rozpočtového opatření – přesun v rámci běžných a kapitálových výdajů Odboru životního prostředí MMB – pro
 33. Návrh rozpočtového opatření – přesun kapitálových výdajů z rozpočtu Odboru životního prostředí MMB do rozpočtu Odboru investičního MMB – pro
 34. Návrh rozpočtového opatření-přesun finančních prostředků v rámci Odboru zdraví Magistrátu města Brna – pro
 35. Návrh rozpočtového opatření – navýšení běžných výdajů na činnosti vykonávané společností Brněnské komunikace a.s., přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu Odboru dopravy MMB a Odboru investičního MMB – pro
 36. Návrh rozpočtového opatření – přesun finančních prostředků mezi Odborem územního plánování a rozvoje MMB a Odborem zdraví MMB – pro
 37. Návrh na úpravu rozpočtu Odboru sociální péče MMB na rok 2020 a změny účelu investičního transferu pro příspěvkové organizace v působnosti Odboru sociální péče MMB – návrh rozpočtového opatření- pro
 38. Realizace bezbariérových úprav, návrh rozpočtového opatření – pro
 39. Body č. 41.- 46 – pro
 40. Změna účelu příspěvku zřizovatele pro TIC BRNO, příspěvkovou organizaci – pro
 41. Návrh na změnu účelu použití části investičního a části neinvestičních transferů, poskytnutých z rozpočtu města Brna městské části Brno-Bohunice, návrh rozpočtového opatření – pro
 42. Prodloužení termínu vyúčtování postoupených transferů na rok 2020 městské části Brno-sever – pro
 43. Poskytnutí transferu MČ Brno-střed na prodloužení otevírací doby veřejných toalet; návrh rozpočtového opatření – pro
 44. Návrh na změny v pořádání kulturních akcí na základě aktualizovaného Postupu při poskytování transferů městským částem z rozpočtu města Brna na pořádání kulturních akcí – návrh rozpočtového opatření – pro
 45. ávrh na snížení neinvestičních příspěvků Národnímu divadlu Brno, příspěvkové organizaci a Filharmonii Brno, příspěvkové organizaci – návrh rozpočtového opatření – pro
 46. Rozšíření účelu využití neinvestičního příspěvku na rok 2020 pro Národní divadlo Brno, příspěvkovou organizaci – pro
 47. Návrh na poskytnutí peněžního daru na podporu projektů záchrany ohrožených druhů zvířat ve volné přírodě prostřednictvím projektu „Koruna ze vstupu“ – návrh rozpočtového opatření – pro
 48. Poskytnutí investiční dotace společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost na vybudování nového veřejného osvětlení cyklostezky Kamenná –Anthropos –  pro
 49. Žádost o poskytnutí investiční dotace na instalaci slavnostního osvětlení sochy pátera Martina Středy – pro
 50. Návrh na poskytnutí investičních dotací v rámci dotačního programu „Podpora vytváření zelených střech pro rok 2020“ – pro
 51. Návrh na poskytnutí investičních dotací v rámci dotačního programu „Podpora využití srážkové vody“ – pro
 52. Návrh na poskytnutí individuální investiční dotace z rozpočtu statutárního města Brna na realizaci pamětní desky věnované Janu Rajlichovi st. – návrh smlouvy; návrh rozpočtového opatření – pro
 53. Návrh na poskytnutí investiční dotace SK TART MORAVSKÁ SLAVIA BRNO, z. s.na projekt „Modernizace stávajících prostor haly SK TART Moravská Slavia Brno – přístavba a rekonstrukce“ – pro
 54. Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí individuální investiční dotace z rozpočtu města Brna společnosti STAREZ-SPORT, a. s., na realizaci projektu „VideoRef Hala RONDO“ – pro
 55. Návrh na poskytnutí investičních a neinvestičních dotací v oblasti tělovýchovy a sportu na rok 2020/2021 – II. kolo – návrh rozpočtového opatření – pro
 56. Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace Základní škole a Mateřské škole Pramínek, o.p.s. na zajištění projektu „Síť brněnských otevřených škol“. – pro
 57. Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na podporu tělovýchovných a sportovních aktivit pro rok 2020 – návrh na změny části příloh – pro
 58. Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na podporu brněnských kolektivních sportů pro rok 2020 – návrh rozpočtového opatření – pro
 59. Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na pronájem ledových ploch mládežnickým hokejovým a krasobruslařským klubům pro rok 2020 – pro
 60. Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace organizaci Společně, o. p. s., v roce 2020 – návrh rozpočtového opatření – pro
 61. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace spolku BRNĚNSKÉ CENTRUM SPORTOVNÍCH NADĚJÍ, z. s., na podporu brněnských sportovních nadějí města Brna v sezóně 2020/2021 – pro
 62. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace Českému olympijskému výboru na uspořádání Republikového finále Odznaku všestrannosti 2020 v Brně – pro
 63. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace Městskému sportovnímu klubu Brno, z.s. na zabezpečení sportovní činnosti dětí a mládeže na základních školách v projektu „Sportovci do škol“ na období 09-12/2020 – návrh rozpočtového opatření – pro
 64. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace Nadačnímu fondu regionální fotbalové Akademie Jihomoravského kraje na zabezpečení projektu fotbalové akademie ve školním roce 2020/2021 – pro
 65. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace Spolku křesťanské pomoci Bučovice na projekt „Podpora resocializace osob propuštěných z výkonu trestu“ – návrh rozpočtového opatření – pro
 66. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace společnosti Betanie – křesťanská pomoc, z. ú., na projekt „Villa Vlaďka – odlehčovací služby pobytové“ – návrh rozpočtového opatření – pro
 67. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace společnosti AMERFO o. p. s. na projekt „Dofinancování provozu navazujícího na sociální služby“ – návrh rozpočtového opatření – pro
 68. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace společnosti EkoInkubátor, z. ú., na projekt „SYMBIOS – sdílené bydlení“ – návrh rozpočtového opatření – pro
 69. Návrh na poskytnutí individuálních dotací nestátním neziskovým organizacím na sociální služby pro rok 2020 – služby zařazené v individuálních projektech JMK – návrh rozpočtového opatření – pro
 70. Neplatné hlasování
 71. Návrh na poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu města Brna v roce 2020 v oblasti kultury v souvislosti s pandemií COVID-19 – návrh rozpočtového opatření – pro
 72. Návrh na prodloužení víceletých individuálních dotací z rozpočtu města Brna v oblasti kultury odr. A – pro
 73. Návrh na prodloužení víceletých individuálních dotací z rozpočtu města Brna v oblasti kultury odr. B – pro
 74. Návrh na prodloužení víceletých individuálních dotací z rozpočtu města Brna v oblasti kultury odr. C, D – pro
 75. Návrh na prodloužení víceletých individuálních dotací z rozpočtu města Brna v oblasti kultury odr. E, F – pro
 76. Návrh na prodloužení víceletých individuálních dotací z rozpočtu města Brna v oblasti kultury odr. G, H – pro
 77. Návrh na prodloužení víceletých individuálních dotací z rozpočtu města Brna v oblasti kultury odr. CH, I – pro
 78. Návrh na prodloužení víceletých individuálních dotací z rozpočtu města Brna v oblasti kultury odr. J, K – pro
 79. Návrh na prodloužení víceletých individuálních dotací z rozpočtu města Brna v oblasti kultury – pro
 80. Žádosti nestátních neziskových organizací o poskytnutí individuálních dotací na sociální služby zařazené do sítě služeb s nadregionální a celostátní působností Ministerstva práce a sociálních věcí – pro
 81. Návrh na poskytnutí dotací nestátním neziskovým organizacím na sociální služby pro rok 2020 – dofinancování program I – návrh rozpočtového opatření-  pro
 82. Návrh dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotací z rozpočtu města Brna a souhlasy se změnami projektů v oblasti kultury – pro
 83. Návrh na uzavření smluv se společností Dopravní podnik města Brna, a. s., o poskytnutí individuálních investičních dotací z rozpočtu města Brna v oblasti dopravy – návrh rozpočtového opatření – pro
 84. Návrh smlouvy o poskytnutí dotace JIC, zájmovému sdružení právnických osob, na projekt „Kreativní vouchery Brno 2021“ – pro
 85. Návrh Dodatku č. 1 Smlouvy č. 4319174957 o poskytnutí dotace společnosti Lesy města Brna, a.s., na realizaci projektu „Rozhledna Holedná“ – návrh rozpočtového opatření – pro
 86. Návrh dodatku č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna mezi statutárním městem Brnem a společností SNIP & CO, reklamní společnost, spol. s r. o. – pro
 87. Aktualizace rozpočtu Odboru investičního MMB a Odboru dopravy MMB, září 2020 – návrh rozpočtového opatření – pro
 88. Návrh na poskytnutí neinvestičních příspěvků příspěvkovým organizacím na realizaci projektu „Participace ve školách“ – návrh rozpočtového opatření – pro
 89. Úprava rozpočtu na realizaci projektu participativního rozpočtu „Park Sadová – nový park pro Brno“, návrh rozpočtového opatření – pro
 90. Změna realizátora projektu participativního rozpočtu statutárního města Brna „Městská galerie“, návrh rozpočtového opatření – pro
 91. Veřejná zakázka – projektová dokumentace na projekt „Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži, IV. etapa 2023-2027“ – návrh rozpočtového opatření – pro
 92. Záměr zapojení statutárního města Brna do projektu v rámci výzvy 2A „Tromso“ z Norských fondů – Monitoring a opatření ke zlepšení kvality ovzduší na území města Brna – pro
 93. Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů –září 2020 – návrh rozpočtových opatření – pro
 94. Projekty financované z Fondu kofinancování projektů – září 2020 – návrh rozpočtového opatření – pro
 95. Projekt „MČ Brno-Chrlice – Cyklostezka z ul. Davídkova po p. č. 3117“ – rozhodnutí o poskytnutí dotace – pro
 96. Projekt „Sběrné středisko odpadů v MČ Brno-Židenice“ – rozhodnutí o poskytnutí dotace – pro
 97. Projekt „Sběrné středisko odpadů Sochorova“ – rozhodnutí o poskytnutí dotace – pro
 98. Projekt „Sběrné středisko odpadů Slaměníkova“ – rozhodnutí o poskytnutí dotace – pro
 99. Projekt „Zprostředkující subjekt ITI 3“ – posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření – pro
 100. Projekt „Strategický rozvoj a zvýšení kvality řízení úřadu a zavedení nástrojů komunikace s občany“ – posouzení projektu – pro
 101. Návrh Memoranda o spolupráci při realizaci projektu Dokumentační centrum holokaustu na Moravě mezi SMB a Nadačním fondem pro zbudování a provozování Dokumentačního centra holokaustu na Moravě, návrh na zrušení usnesení ZMB č. Z8/17, bod 7 – pro
 102. Návrh na uzavření Memoranda v rámci spolupráce za účelem realizace sochy J. G. Mendela – pro
 103. Dohoda o spolupráci při stavbě kanalizační přípojky v areálu Konventu Hospitálského řádu sv. Jana z Boha – Milosrdných bratří v Brně v rámci investiční akce „Nábřeží Svratky, Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII“ – pro
 104. Fond rozvoje bydlení města Brna – Návrh na změnu účelu použití části finančních prostředků schválené zápůjčky, návrh rozpočtového opatření – pro
 105. Fond rozvoje bydlení města Brna – Návrh na vyhlášení nabídkového řízení pro poskytování návratných účelových zápůjček pro I. etapu 2021 – pro
 106. Návrh čerpání finančních prostředků z Fondu bytové výstavby MČ Brno-Starý Lískovec – výjimka ze Zásad pro zapojení finančních prostředků Fondu bytové výstavby do rozpočtu města, návrh rozpočtového opatření – pro
 107. Návrh na změnu protokolu o zápůjčkách z Fondu bytové výstavby – změna výše splátek zápůjček MČ Brno-Vinohrady, návrh rozpočtového opatření – pro
 108. Návrh rozpočtového opatření po nepřijetí zápůjček městskou částí Brno-Líšeň – pro
 109. Záměr prodeje volné vymezené bytové jednotky č. 1120/13 v bytovém domě nám. SNP 12, 13, 14, Brno – pro
 110. Záměr prodeje volné bytové jednotky č. 59/4 v bytovém domě nám. Grmelova 6, Brno – pro
 111. Záměr prodeje volné bytové jednotky č. 593/18 v bytovém domě Osová 6, Brno – pro
 112. Záměr prodeje podílu na pozemku p. č. 2760, k. ú. Starý Lískovec, vlastníkovi bytové jednotky č. 593/9 v domě Osová 6 – pro
 113. Návrh prodeje nemovitých věcí v k. ú. Komárov – areál SAKO Brno, a.s. – pro
 114. Body č. 113. – 114 – pro
 115. Návrh prodeje pozemku p. č. 561/2, částí pozemků p. č. 563, 567 v k. ú. Židenice. – pro
 116. Body č. 116-123 – pro
 117. Body č. 125.-130 – pro
 118. Návrh na zrušení usnesení Zastupitelstva města Brna ve věci prodeje pozemku p. č. 901 k. ú. Maloměřice – pro
 119. návrh darování pozemků p. č. 604/32, 604/38, oba v k. ú. Bystrc Jihomoravskému kraji – pro
 120. Body č. 133. – 146 – pro
 121. Body č. 147, 149 – 150 – pro
 122. Body č. 152. a 153 – pro
 123. Návrh bezúplatného nabytí pozemku p. č. 3953/549 v k. ú. Řečkovice – změna usnesení č. Z8/17 zasedání ZMB, konaného dne 12. 05. 2020, bod 77 – pro
 124. Návrh prodeje pozemků v lokalitě Brněnské průmyslové zóny – Černovická terasa v k. ú. Černovice společnosti CTPark Brno II, spol. s r.o. – pro
 125. Body č. 156 – 184 – pro
 126. Body č. 185- 190 – pro
 127. Neplatné hlasování
 128. Body č. 191 – 198, 200 – 201 – pro
 129. Návrh na odstranění duplicitního zápisu vlastnického práva na LV č. 4288 pro k. ú. Medlánky, obec Brno, formou souhlasného prohlášení – pro
 130. Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 6314073413 ze dne 23.09.2014 – pro
 131. Návrh směny pozemku p. č. 539/45 v k. ú. Přízřenice za pozemek p. č. 370/143 v k. ú. Dolní Heršpice a pozemky p. č. 101/10, p. č. 102/4, oba v k. ú. Brněnské Ivanovice – stažení bodu – pro
 132. Návrh směny pozemků v k. ú. Komárov s Jihomoravským krajem, návrh svěření majetku města MČ Brno-jih, pozemku p. č. 226/1, 211/18, v k. ú. Komárov – pro
 133. 206. Návrh směny nemovitých věcí v k. ú. Židenice – pro
 134. Návrh směny částí pozemků p. č. 2787/10, p. č. 2787/11, p. č. 2787/12, p. č. 2787/13, p. č. 2787/14, vše v k. ú. Černovice za pozemek p. č. 1094/3 v k. ú. Slatina – pro
 135. Návrh směny části pozemku p. č. 470/5 a části pozemku p. č. 621 za část pozemku p. č. 1046/7, vše v k. ú. Kohoutovice, pro stavbu „RK – Návrší Svobody“ – pro
 136. Návrh směny pozemků p. č. 966/17 a p. č. 966/18, oba v k. ú. Ivanovice, za pozemek p. č. 965/370, k. ú. Ivanovice pro stavbu „Doplnění chodníku v ulici Maříkově“ – změna usnesení č. Z8/16 zasedání ZMB, konaného dne 21. 04. 2020, bod č. 95 – pro
 137. Návrh svěření majetku města MČ Brno-střed, části pozemků p. č. 670/1, p. č. 671/12, p. č. 680/1, p. č. 683/1, p. č. 683/4, p. č. 684/2, p. č. 724/2 v k. ú. Veveří – pro
 138. Návrh svěření majetku města MČ Brno-Kohoutovice, pozemků p. č. 117, p. č. 119 v k. ú. Kohoutovice – pro
 139. Návrh odnětí svěřeného majetku města MČ Brno-jih, pozemku v k. ú. Komárov, v lokalitě MŠ Kšírova 3 – pro
 140. Návrh smluv o bezúplatném převodu stojanů na dezinfekci – pro
 141. Návrh na prominutí smluvní pokuty společnosti HM SPEED s.r.o. – pro
 142. Změna Územního plánu města Brna B1/16-CM,Areál Jaselských kasáren– Návrh na vydání změny ÚPmB formou opatření obecné povahy – pro
 143. Návrh Dodatku č. 1 Smlouvy č. 1520092509 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna Tripitaka, z.s., na realizaci projektu „Káznice LIVE“ – pro
 144. Návrh Strategie integrace cizinců ve městě Brně 2020-2026 – pokračování jednání do projednání bodu č. 218- pro
 145. Návrh Strategie integrace cizinců ve městě Brně 2020-2026 – pro
 146. – pokračování jednání do vyčerpání programu – pro
 147. Návrh nabytí části pozemku p. č. 1612/1 v k. ú. Bystrc – pro

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *