Hlasování na červnovém zastupitelstvu 2020

ZMB Z8/18

 1. Technický bod – pro
 2. Technický bod – pro
 3. Technický bod – pro
 4. Technický bod – pro
 5. Mistrovství světa silničních motocyklů Grand Prix České republiky v roce 2020, případně v roce 2021 – bere na vědomí – pro
 6. Mistrovství světa silničních motocyklů Grand Prix České republiky v roce 2020, případně v roce 2021 – var. A – 60 mil. – zdržel se
 7. Mistrovství světa silničních motocyklů Grand Prix České republiky v roce 2020, případně v roce 2021 – zvolení p. Kmenta – pro
 8. Mistrovství světa silničních motocyklů Grand Prix České republiky v roce 2020, případně v roce 2021 – ukládá – pro
 9. Návrh na pojmenování veřejného prostranství, návrh na pojmenování prodloužení stávající ulice a návrh na pojmenování nové ulice, vše na území města Brna – stažení 3. odr. – pro
 10. Návrh na pojmenování veřejného prostranství, návrh na pojmenování prodloužení stávající ulice a návrh na pojmenování nové ulice, vše na území města Brna – pro
 11. Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 11/2017, o nočním klidu, ve znění pozdějších vyhlášek vč. Doplnění – pro
 12. Návrh OZV SMB, kterou se mění a doplňuje OZV SMB č. 12/2011, o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ve znění pozdějších vyhlášek – pro
 13. Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích – hlasování o návrhu p. Koláčného – nehlasoval
 14. Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích – hlasování o návrhu p. Čumy – zdržel se
 15. Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích – pro
 16. Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 9/2017, o pravidlech pro pohyb psů – pro
 17. Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 9/2018, o stanovení podmínky řidiči taxislužby pro zahájení nebo nabízení přepravy na území města Brna – pro
 18. Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 17/2019 o místních poplatcích – pro
 19. Prominutí místního poplatku z pobytu v souvislosti s pandemií SARS-CoV-2 – pro
 20. Výsledky hospodaření statutárního města Brna za I. čtvrtletí roku 2020 – pro
 21. Návrh harmonogramu přípravy návrhu rozpočtu statutárního města Brna na rok 2021, návrh rozsahu a struktury návrhu střednědobého výhledu rozpočtu statutárního města Brna na období 2022-2026 – pro
 22. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu statutárního města Brna na období 2021-2025 – pro
 23. Návrh doplnění zdrojů rozpočtu roku 2020 zapojením úvěrového financování, návrh rozpočtového opatření – pro
 24. Finanční hospodaření dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO za rok 2019 – pro
 25. Memorandum o vzájemné spolupráci v rámci Brněnské metropolitní oblasti – přistoupení města Ivančice k memorandu – pro
 26. Návrh Dodatku č. 1 k Memorandu o spolupráci mezi Fotbalovou asociací České republiky, Jihomoravským krajem a statutárním městem Brnem na činnosti Fotbalové akademie Jihomoravského kraje – pro
 27. Návrh nabytí majetkové účasti města Brna ve společnosti CD CENTRUM COMS, a. s. – pro
 28. Návrh Dodatku č. 1 ke zřizovací listině Knihovny Jiřího Mahena v Brně, příspěvkové organizace – pro
 29. Návrh odnětí a předání majetku města Brna k hospodaření – Poliklinika Lesná – návrh dodatku č. 9 ke Zřizovací listině Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvkové organizace – pro
 30. Návrh Dodatku č. 6 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon uzavřené se společností STAREZ-SPORT, a. s.– návrh rozpočtového opatření – pro
 31. Poradenské služby související s provozem společnosti ARENA BRNO, a. s., návrh rozpočtového opatření – pro
 32. Členský příspěvek města Brna v Centrále cestovního ruchu – Jižní Morava, z.s.p.o., pro rok 2020; rozpočtové opatření – pro
 33. Úprava příjmů a výdajů rozpočtu Městské policie Brno v roce 2020 – návrh rozpočtového opatření – pro
 34. Zapojení Fondu rezerv a rozvoje v souvislosti s nákupem výstroje a výzbroje pro Městskou policii Brno – návrh rozpočtového opatření – pro
 35. Návrh rozpočtového opatření – zapojení Fondu rezerv a rozvoje města do rozpočtu kapitálových výdajů města – pro
 36. Návrh rozpočtového opatření – přesun mezi běžnými a kapitálovými výdaji v rámci rozpočtu Odboru životního prostředí MMB a Odboru strategického rozvoje a spolupráce MMB – pro
 37. Návrh rozpočtového opatření – zvýšení běžných a kapitálových výdajů Odboru dopravy MMB – pro
 38. Návrh rozpočtového opatření – přesun finančních prostředků v rámci Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB – pro
 39. Aktualizace rozpočtu Odboru investičního MMB červen 2020 – návrh rozpočtového opatření – pro
 40. Návrh rozpočtového opatření v souvislosti s opatřeními města Brna přijatými k zamezení šíření koronaviru SARS-CoV-2, který způsobuje onemocnění COVID-19 – pro
 41. Zpřístupnění a úprava nábřeží řeky Svratky – nákup odpadkových košů s lisem – návrh rozpočtového opatření – pro
 42. Neplatné hlasování
 43. Zpřístupnění a úprava nábřeží řeky Svratky – nákup odpadkových košů s lisem – návrh rozpočtového opatření – pro
 44. Grafické návrhy webů pro komunikační kampaně Odboru strategického rozvoje a spolupráce MMB – návrh rozpočtového opatření – pro
 45. Změna Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy – pro
 46. Poskytnutí transferu MČ Brno-střed na vybavení DPS Vojtova, návrh rozpočtového opatření – pro
 47. Návrh na změnu účelu použití části investičního a části neinvestičního transferu MČ Brno-sever – návrh rozpočtového opatření – pro
 48. MČ Brno – Černovice, návrh na změnu rozpočtového zatřídění investičního transferu, návrh rozpočtového opatření – pro
 49. Návrh na poskytnutí účelového investičního transferu městské části Brno-Žabovřesky na demolice a budování staveb kontejnerových stání sběrných nádob na směsný komunální odpad – návrh rozpočtového opatření – pro
 50. Návrh na poskytnutí investičních dotací v rámci dotačního programu „Podpora vytváření zelených střech pro rok 2020“ – pro
 51. Návrh na poskytnutí investičních dotací v rámci dotačního programu „Podpora využití srážkové vody“ – pro
 52. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace společnosti EkoInkubátor, z.ú. na podporu Mezinárodního filmového festivalu EKOFILM 2020 a návrh smlouvy o poskytnutí dotace – pro
 53. Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace Občanského sdružení PAMĚŤ v roce 2020, návrh rozpočtového opatření – nehlasoval
 54. Návrh na poskytnutí investičních a neinvestičních dotací v oblasti tělovýchovy a sportu na rok 2020/2021 – návrh rozpočtového opatření – pro
 55. Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na podporu tělovýchovných a sportovních aktivit pro rok 2020 – návrh na změnu části přílohy – pro
 56. Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na podporu mládežnického sportu pro rok 2020/2021 – pro
 57. Návrh na poskytnutí účelových neinvestičních dotací soukromým a církevním mateřským školám v souvislosti s minimalizací dopadu důsledků epidemie COVID – 19 – návrh rozpočtového opatření – pro
 58. Návrh na poskytnutí neinvestičního příspěvku pro Úrazovou nemocnici v Brně na vykrytí ztráty hospodaření minulých let, návrh rozpočtového opatření – pro
 59. Změna účelu použití poskytnutých neinvestičních příspěvků Správy hřbitovů města Brna, příspěvkové organizace – pro
 60. Změna účelu a snížení účelového neinvestičního příspěvku pro Centrum experimentálního divadla, příspěvkovou organizaci, v roce 2020– návrh rozpočtového opatření – pro
 61. Prodloužení čerpání neinvestičního příspěvku pro Knihovnu Jiřího Mahena v Brně, příspěvkovou organizaci v roce 2020 – pro
 62. Návrh změny účelu použití části účelové dotace na sociální služby poskytnuté v roce 2020 městské části Brno – Židenice v rámci postoupených příjmů od města Brna – pro
 63. Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace – změna využití účelového neinvestičního příspěvku, převedení části neinvestičního příspěvku na investiční transfer a změna účelu využití investičního transferu, návrh rozpočtového opatření – pro
 64. Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace – převedení části neinvestičního příspěvku na investiční transfer, návrh rozpočtového opatření – pro
 65. Návrh na poskytnutí individuálních neinvestičních dotací na zajištění financování center pro osoby bez přístřeší, návrh rozpočtového opatření – pro
 66. Neplatné hlasování
 67. Návrh na poskytnutí individuální dotace pro společnost GERONIMO s. r. o.– návrh změny usnesení – pro
 68. Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Muzeu města Brna, příspěvkové organizaci v roce 2020 – návrh rozpočtového opatření – pro
 69. Návrh na poskytnutí účelových neinvestičních příspěvků TIC BRNO, příspěvkové organizaci v roce 2020 – návrh rozpočtového opatření – pro
 70. Návrh na poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu města Brna v oblasti kultury v roce 2020 v souvislosti s COVID-19 – návrh rozpočtového opatření – pro
 71. Návrh na poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu města Brna v roce 2020 pro společnost DBP, s. r. o. – návrh rozpočtového opatření – pro
 72. Neplatné hlasování
 73. Návrh na poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Brna v roce 2020 pro Divadlo Líšeň z. s. – návrh rozpočtového opatření – hlasování o návrhu pí Jarošové – zdržel se
 74. Návrh na poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Brna v roce 2020 pro Divadlo Líšeň z. s. – návrh rozpočtového opatření – pro
 75. Návrh na poskytnutí dotací na Městský program prevence kriminality v Brně na rok 2020 – návrh rozpočtového opatření – pro
 76. Návrh smlouvy o poskytnutí dotace JCMM, z. s. p. o., na realizaci projektu RIS JMK 2014–2020 „Brno Ph.D. Talent, Výzva 2020″ – pro
 77. Návrh smlouvy o poskytnutí dotace Regionální hospodářské komoře Brno na realizaci projektu „Stálá kooperační a asistenční platforma Kontakt-Kontrakt“ – návrh rozpočtového opatření – pro
 78. Návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Brna společnosti Dopravní podnik města Brna, a. s. na ochranné chemické prostředky a ochranné pomůcky a služby spojené s desinfekcí prostoru pro cestující ve vozidlech veřejné dopravy – pro
 79. Realizace bezbariérových úprav – návrh na uzavření smlouvy se společností Dopravní podnik města Brna, a. s. o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Brna, návrh rozpočtového opatření – pro
 80. Návrh na uzavření smluv se společností Dopravní podnik města Brna, a. s., o poskytnutí individuálních investičních dotací z rozpočtu města Brna v oblasti dopravy – návrh rozpočtového opatření – odr. 4  – pro
 81. Návrh na uzavření smluv se společností Dopravní podnik města Brna, a. s., o poskytnutí individuálních investičních dotací z rozpočtu města Brna v oblasti dopravy – návrh rozpočtového opatření – pro
 82. Návrh na uzavření smluv se společností Dopravní podnik města Brna, a. s., o poskytnutí individuálních investičních dotací z rozpočtu města Brna v oblasti dopravy – návrh rozpočtového opatření – pro
 83. Návrh dodatku veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace na rozšíření garážových stání hasičské stanice v Brně-Líšni – pro
 84. Návrh dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotací z rozpočtu města Brna a souhlas se změnou projektu v oblasti kultury – pro
 85. Návrh dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Brna v letech 2017 – 2020 – BUJOART s. r. o. – pro
 86. Návrh dohody o vypořádání závazků ze smlouvy o poskytnutí dotace mezi statutárním městem Brnem a Saunou Třpyt, z.s. – pro
 87. Návrh smlouvy o poskytnutí daru Krajskému ředitelství policie Jihomoravského kraje na revitalizaci areálu v Židenicích, návrh rozpočtového opatření – pro
 88. Výuka hry na hudební nástroje na základních školách v sociálně vyloučených lokalitách – návrh na prodloužení termínu vyúčtování – pro
 89. Odpis nákladů zmařených projektových dokumentací z účtu nedokončených investic – pro
 90. Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů – červen 2020 – návrh rozpočtových opatření – pro
 91. Projekty financované z Fondu kofinancování projektů – červen 2020 – návrh rozpočtového opatření – 1. odr. – pro
 92. Projekty financované z Fondu kofinancování projektů – červen 2020 – návrh rozpočtového opatření – MŠ Veslařská – pro
 93. Projekty financované z Fondu kofinancování projektů – červen 2020 – návrh rozpočtového opatření – rozp. Opatření – pro
 94. přestávka do 13 hod. – pro
 95. Projekt Rozšíření turistické karty Brnopas– návrh rozpočtového opatření – pro
 96. Projekt „ZŠ a MŠ Hlaváčova – VZT“ – posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření – pro
 97. Projekt „Stavební úpravy ZŠ a MŠ Hlaváčova“ – posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření – pro
 98. Projekt „Fotovoltaický systém pro DS Holásecká, Brno“ – posouzení projektu – pro
 99. Projekt „Zlepšení podmínek pro vyučování přírodovědných předmětů v ZŠ Brno, Vedlejší 10“ – změna parametrů posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření – pro
 100. Neplatné hlasování
 101. Projekt „Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII“ – změna parametrů posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření – pro
 102. Projekt „Novostavba mateřské školy v Soběšicích“ – rozhodnutí o poskytnutí dotace – pro
 103. Projekt „Základní škola Elišky Přemyslovny 10 – nástavba učeben“ – rozhodnutí o poskytnutí dotace – pro
 104. Projekt „Opatření pro bezpečnou migraci obojživelníků – Brno-Žebětín“ – rozhodnutí o poskytnutí dotace – pro
 105. Projekt „Integrace cizinců ve městě Brně“ – návrh partnerské smlouvy a rozhodnutí Ministra vnitra ČR o poskytnutí dotace – pro
 106. Projekt „Rekonstrukce strojovny chlazení – Hala Rondo“ – návrh smlouvy o poskytnutí účelové investiční dotace; návrh smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci; návrh rozpočtového opatření – pro
 107. Projekt „Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 3. etapa“ – návrh rámcové smlouvy o financování projektu – pro
 108. Projekt „Studie proveditelnosti Severojižního kolejového diametru“ – návrh smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2020 – pro
 109. Projekt Česko-rakouské dny sportu a pohybových aktivit Emilova sportovní z. s.– záměr poskytnutí návratné finanční výpomoci – pro
 110. Projekt „LOW-CARB“ – návrh změnové partnerské smlouvy – pro
 111. Návrh Koncepce sociálního bydlení v Brně 2020-2030 – pro
 112. Návrh aktualizace Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna – pro
 113. Fond rozvoje bydlení města Brna – žádost o prodloužení čerpání zápůjčky ze smlouvy č. 6219204160 – pro
 114. Návrh smlouvy o poskytnutí dotace Brno CreativeDayss. r. o. na realizaci projektu „Brno CreativeDays“ – návrh rozpočtového opatření – pro
 115. – znovu zařazení bodu č. 65 – pro
 116. Návrh na poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Brna v roce 2020 pro Divadlo Líšeň z. s. – návrh rozpočtového opatření – pro
 117. Body 101.-113. – pro
 118. Návrh prodeje částí pozemků p. č. 295/2, 296 v k. ú. Brněnské Ivanovice. – pro
 119. Návrh prodeje části pozemku p. č. 1247/1 v k. ú. Staré Brno – pro
 120. Návrh prodeje části pozemku p. č. 49/3 v k. ú. Slatina, zřízení služebnosti – návrh změny přílohy usnesení ZMB č. Z8/02, bod č. 90 – pro
 121. Návrh prodeje spoluvlastnických podílů na nově vzniklém pozemku p. č. 7950/6 v k. ú. Líšeň dle GP č. 4677-39/2018 – pro
 122. Body 118.-120 – pro
 123. 121.-133 – pro
 124. Návrh nabytí částí pozemku p. č. 4267 v k. ú. Tuřany pro stavbu „Komunikační obchvat Tuřan, I.etapa“ – pro
 125. Návrh nabytí části pozemku p. č. 630/1 a pozemků p. č. 630/2 a p. č. 630/3 v k. ú. Zábrdovice a zřízení služebnosti – pro
 126. Návrh nabytí spoluvlastnických podílů na pozemcích p. č. 31/12, 31/13, 31/61, 31/66, 31/78, 1407/35 a 1407/55 v k. ú. Bystrc – pro
 127. 137.-141 – pro
 128. Body 142.-150 – pro
 129. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi p. č. 17/1 v k. ú. Líšeň z vlastnictví ČR-ÚZSVM – stažení bodu – pro
 130. Body 152.-155 – pro
 131. Body 156. a 157 – pro
 132. Body 158.-167 – pro
 133. Návrh darování pozemku v k. ú. Slatina, částí pozemků v k. ú. Žabovřesky, Slatina a Jundrov Jihomoravskému kraji, návrh na bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Žabovřesky, Ponava a části pozemku v k. ú. Jundrov do vlastnictví statutárního města Brna – pro
 134. Návrh na uznání vlastnického práva k části pozemku p. č. 81/27, v k. ú. Obřany formou souhlasného prohlášení – pro
 135. Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě č. 6318074755 ze dne 15.11.2018 – pro
 136. Návrh směny pozemků p. č. 1351/4, 1351/5, 1351/6, 1351/7, 1351/8, 1351/9, 1351/10 a částí pozemků p. č. 1350/1, 1351/1 v k. ú. Staré Brno za části pozemků p. č. 1353, 1354 a pozemek p. č. 1355 v k. ú. Staré Brno – pro
 137. Návrh směny částí pozemků p. č. 875/2, p. č. 875/37 a p. č. 2051/1 v k. ú. Horní Heršpice – pro
 138. Návrh svěření majetku města MČ Brno-Chrlice, pozemku p. č. 108 včetně stavby bez č. p./č.e v k. ú. Chrlice – pro
 139. Návrh svěření majetku města MČ Brno-Maloměřice a Obřany, pozemků p. č. 1090 a p. č. 1091/1 v k. ú. Obřany – pro
 140. Návrh svěření majetku města MČ Brno-jih, pozemků p. č. 405/3, p. č. 483/62, p. č. 483/64, p. č. 483/65, p. č. 486, p. č. 852 v k. ú. Přízřenice – pro
 141. Návrh svěření majetku města MČ Brno-jih, pozemků p. č. 979/2, p. č. 979/11, p. č. 979/12, p. č. 979/14, p. č. 979/15 v k. ú. Komárov – pro
 142. Návrh odnětí svěřeného majetku města MČ Brno-Královo Pole, pozemků p. č. 29/2, 29/4, 29/6, 29/7, 29/8 v k. ú. Královo Pole – pro
 143. Návrh na prominutí nájemného a na snížení nájemného u nájmu části pozemku p. č. 849/1 v k. ú. Trnitá pro nájemce BigBoard Praha, a. s. – pro
 144. Návrh smlouvy o výstavbě veřejné dopravní a technické infrastruktury „Residence Riverpark– Brno Přízřenice, 4RD“ – pro
 145. Návrh Smlouvy o společnosti a spolufinancování stavby „Rekonstrukce ulice Lesnická“ – pro
 146. Návrh dodatku č. 2 k rámcové dohodě o spolupráci při koordinaci, přípravě a realizaci staveb „II/384 Brno, hrad Veveří – Bystrc“ a „Cyklostezka Svratecká“ – pro
 147. Návrh na zahájení procesu zrušení Územního plánu zóny Kamenný vrch II – Nový Lískovec – pro
 148. Závěrečné vyhodnocení výsledků opatření přijatých Odborem územního plánování a rozvoje MMB v rámci výkonu agendy vydávání závazných stanovisek – pro
 149. Změny ÚPmB vybrané ke zkrácenému postupu pořízení – vydání části změn „43-“ formou OOP;Návrh na ukončení pořizování části změn „43- – pro
 150. Změna Územního plánu města Brna B2/2020-CM, MČ BRNO-STARÝ LÍSKOVEC, k. ú. Starý Lískovec, lokalita Kyjevská, Labská – Návrh na zahájení pořizování zkráceným postupem – pro
 151. Změna Územního plánu města Brna B1/2020-CM, MČ BRNO-STŘED, k. ú. Trnitá, Brněnská třída v úseku mezi ul. Mlýnská a Cejl – Návrh na zahájení pořizování zkráceným postupem – pro
 152. Janáčkovo divadlo – výměna frekvenčních měničů jevištních stolů – návrh rozpočtového opatření – pro
 153. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č. p./č. e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p. č. 5659 v k. ú. Královo Pole – pro
 154. Návrh na změnu účelu použití části investičního transferu MČ Brno-Žebětín – návrh rozpočtového opatření – pro
 155. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č. p./č. e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p. č. 701 v k. ú. Lesná – pro
 156. MČ Brno-Kníničky, návrh změny účelu použití a termínu vyúčtování investičního transferu – pro
 157. Dodatek č. 24 ke Zřizovací listině Centra sociálních služeb, příspěvkové organizace – pro
 158. Návrh nabytí spoluvlastnických podílů na pozemku p. č. 834/39 v k. ú. Ponava do vlastnictví statutárního města Brna – pro

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *