Hlasování na květnovém zastupitelstvu 2020

ZMB Z8/17

Nejen Jakubák ožije. Právě jsme schválili novelu alkoholové vyhlášky, díky níž bude možné v parcích a na některých náměstích pít alkohol. Lidé se dále nebudou muset obávat pokuty, když si v Lužánkách rozdělají láhev vína. Současně provozovatele restaurací a hospůdek nebude strašit zavolání hlídky kvůli popíjení pivka na ulici. Díky, kolegové!

 1. Bod č. 1 – ověřovatelé zápisu Technický bod – pro
 2. Bod č. 1 – program – hlasování o stažení bodu č. 10, 16, 17, 23, 50, 57 Technický bod (zapisovatelé, právní asistence, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB) – pro
 3. Bod č. 1 – program – hlasování o zařazení bodu č. 111, 112, 113, 114, 115, 116 Technický bod (zapisovatelé, právní asistence, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB) – pro
 4. Bod č. 1 – program – hlasování o zařazení bodu č. 117, 118 Technický bod (zapisovatelé, právní asistence, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB) – pro
 5. Bod č. 1 – program – informativní zprávy Technický bod (zapisovatelé, právní asistence, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB) – pro
 6. Bod č. 1 – program Technický bod (zapisovatelé, právní asistence, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB) – pro
 7. Bod č. 4 – bere na vědomí Doplňovací volba člena Kontrolního výboru Zastupitelstva města Brna – pro
 8. Bod č. 4 – volba volební komise Doplňovací volba člena Kontrolního výboru Zastupitelstva města Brna – pro
 9. Bod č. 4 Doplňovací volba člena Kontrolního výboru Zastupitelstva města Brna – Milan Hrdlička – pro
 10. Bod č. 5 Návrh na změnu zástupce statutárního města Brna v představenstvu společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. – Mgr. Pavel Sázavský. MBA – pro
 11. Bod č. 6 Žádost o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně pro lokalitu „Moravské náměstí“ – pro
 12. Bod č. 7 Záměr zbudování Dokumentačního centra holokaustu na Moravě – návrh memoranda o spolupráci – pro
 13. Bod č. 8 Návrh Dodatku č. 3 ke zřizovací listině Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvkové organizace – pro
 14. Bod č. 9 Návrh Dodatku č. 4 ke zřizovací listině Veřejné zeleně města Brna, příspěvkové organizace – pro
 15. Bod č. 11 Návrh Dodatku č. 6 ke zřizovací listině Správy hřbitovů města Brna, příspěvkové organizace – pro
 16. Bod č. 12 Návrh Dodatku č. 23 Protokolu o předání a převzetí movitého a nemovitého majetku města Brna k hospodaření Správě hřbitovů města Brna, příspěvkové organizaci – pro
 17. Bod č. 13 Tematický akční plán pro oblast zaměstnanosti ve městě Brně 2020-2022 – pro
 18. Bod č. 14 Návrh závěrečného účtu statutárního města Brna za rok 2019, účetní závěrka statutárního města Brna za rok 2019 – pro
 19. Bod č. 15 Návrh změn rozpočtů účelových fondů města Brna, návrh rozpočtových opatření v souvislosti s finančním vypořádáním rozpočtu města Brna za rok 2019 – pro
 20. Bod č. 18 Návrh na úpravu rozpočtu Odboru sociální péče a Odboru vnitřních věcí MMB na rok 2020 – návrh rozpočtového opatření – pro
 21. Bod č. 19 Návrh rozpočtového opatření – přesun běžných a kapitálových výdajů a příjmů Odboru dopravy MMB – zpřesnění rozpočtové skladby, financování rekonstrukce mostu Bernáčkova – zapojení Fondu rezerv a rozvoje – pro
 22. Bod č. 20 – ruší, neschvaluje – hlasování o návrhu p. Kmenta Jihomoravský filmový nadační fond – návrh na poskytnutí peněžitého daru do majetku fondu – proti
 23. Bod č. 20 – ruší, schvaluje Jihomoravský filmový nadační fond – návrh na poskytnutí peněžitého daru do majetku fondu – pro
 24. Bod č. 21 Návrh MČ Brno-Starý Lískovec na změnu schválených neinvestičních transferů, návrh rozpočtového opatření – pro
 25. Bod č. 22 Návrh na poskytnutí investičních a neinvestičních transferů městským částem na výstavbu, opravu a úpravu nadzemních a podzemních kontejnerových stání na využitelné složky komunálního odpadu – návrh rozpočtového opatření – pro
 26. Bod č. 24 Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace na projekt Nebe plné hvězd 2020 – změna přílohy usnesení – pro
 27. Bod č. 25 Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace na projekt Zpřístupnění Atomového krytu 10-Z v roce 2020; návrh rozpočtového opatření – pro
 28. Bod č. 26 Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2020 Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Brno, návrh rozpočtového opatření – pro
 29. Bod č. 27 Návrh na poskytnutí individuální dotace společnosti AMERFO o.p.s. na projekt „Franz Kafka Spital“ – návrh rozpočtového opatření – pro
 30. Bod č. 28 Návrh smlouvy o poskytnutí dotace Tripitaka, z.s., na realizaci projektu „Káznice LIVE“ – návrh rozpočtového opatření – pro
 31. Bod č. 29 – hlasování o návrhu pí Karasové Návrh dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotací z rozpočtu města Brna a souhlas se změnou projektu v oblasti kultury – zdržel se
 32. Bod č. 29 – – hlasování o návrhup. Fencla Návrh dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotací z rozpočtu města Brna a souhlas se změnou projektu v oblasti kultury – zdržel se
 33. Bod č. 29 – odr. 1 a 2 Návrh dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotací z rozpočtu města Brna a souhlas se změnou projektu v oblasti kultury – pro
 34. Bod č. 29 – odr. 3 a 4 Návrh dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotací z rozpočtu města Brna a souhlas se změnou projektu v oblasti kultury – pro
 35. Bod č. 29 – odr. 5 a 6 Návrh dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotací z rozpočtu města Brna a souhlas se změnou projektu v oblasti kultury – pro
 36. Bod č. 29 – souhlasí Návrh dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotací z rozpočtu města Brna a souhlas se změnou projektu v oblasti kultury – pro
 37. Bod č. 30 Aktualizace Přílohy č. 3 Koncepce podpory požární ochrany a ochrany obyvatelstva ve městě Brně – návrh rozpočtového opatření a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace – pro
 38. Bod č. 31 Projekt Parkoviště P+R Líšeň u Zetoru – návrh rozpočtového opatření – pro
 39. Bod č. 32 Změna realizátora projektu participativního rozpočtu statutárního města Brna, návrh rozpočtového opatření – pro
 40. Bod č. 33 Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů – květen 2020 – návrh rozpočtového opatření – pro
 41. Bod č. 34 Projekty financované z Fondu kofinancování projektů – květen 2020 – návrh rozpočtového opatření – pro
 42. Bod č. 35 Projekt „MŠ Laštůvkova – nucené větrání se ZZT“ – rozhodnutí o poskytnutí dotace – pro
 43. Bod č. 36 Projekt „Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně“ – rozhodnutí o poskytnutí dotace – pro
 44. Bod č. 37 Projekt „Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Brno-Holásky“ – rozhodnutí o poskytnutí dotace – pro
 45. Bod č. 38 Projekt „Rekonstrukce 30 bytů pro sociální bydlení“ – rozhodnutí o poskytnutí dotace – pro
 46. Bod č. 39 Projekt „Řízení ITI BMO 3“ – rozhodnutí o poskytnutí dotace – pro
 47. Bod č. 40 Projekt „Podpora zaměstnanosti ohrožených skupin trhu práce na území města Brna“ – posouzení projektu – pro
 48. Bod č. 41 Projekt „Regenerace sídlištní zeleně – Libušina třída 2. část – Brno-Kohoutovice“ – posouzení projektu – pro
 49. Bod č. 42 Projekt „Kadetka Žižkova – regenerace brownfieldu“ – posouzení projektu – pro
 50. Bod č. 43 Projekt „SKILL Centrum pro cizince v JMK“ – návrh smlouvy o partnerství – pro
 51. Bod č. 44 Projekt „SHOW“ – návrh konsorciální smlouvy – pro
 52. Bod č. 45 Projekt „Provoz centra pro cizince“ – návrh dodatku č. 1 smlouvy o partnerství – pro
 53. Bod č. 46 Zpráva o zápůjčkách z Fondu rozvoje bydlení města Brna v letech 1995 – 2019 – pro
 54. Bod č. 47 – vč. úpravy Fond rozvoje bydlení města Brna – nabídkové řízení pro poskytování návratných účelových zápůjček v I. etapě 2020, návrh rozpočtového opatření – pro
 55. Bod č. 48 Fond rozvoje bydlení města Brna – nabídkové řízení pro poskytování návratných účelových zápůjček v II. etapě 2020, návrh rozpočtového opatření – pro
 56. Bod č. 49 Žádost o prominutí příslušenství dluhu za nájem bytu č. 45 v domě Jabloňová 603/22, Brno – pro
 57. Bod č. 51-56 – pro
 58. Bod č. 58-68 – pro
 59. Bod č. 69 Návrh na změnu části usnesení ZMB č. Z7/41 bod č. 90, nabytí pozemků p. č. 1684/106 a p. č. 1684/181, oba v k. ú. Starý Lískovec a zřízení služebnosti k pozemkům p. č. 1684/106 a p. č. 1684/181, oba v k. ú. Starý Lískovec – pro
 60. Bod č. 70 Návrh nabytí komunikační stavby při ulici Duhová v k. ú. Řečkovice a pozemku p. č. 3953/548 v k. ú. Řečkovice – pro
 61. Bod č. 71-76 – pro
 62. Bod č. 77 Návrh bezúplatného nabytí pozemku p. č. 3953/549 v k. ú. Řečkovice – pro
 63. Bod č. 78-88 – pro
 64. Bod č. 89-97 – pro
 65. Bod č. 98 Návrh na uznání vlastnického práva k částem pozemku p. č. 1422/2 v k. ú. Nový Lískovec formou souhlasného prohlášení – pro
 66. Bod č. 99 Návrh směny pozemků p. č. 3052/2 a 3051/4 vše v k. ú. Kuřim za pozemky p. č. 1526/1 v k. ú. Lelekovice a p. č. 159/3 v k. ú. Jehnice – pro
 67. Bod č. 100 Návrh směny části pozemku p. č. 1690/1 k. ú. Jundrov za část pozemku p. č. 1695/2 v k. ú. Jundrov, návrh prodeje částí pozemku p. č. 1690/1 v k. ú. Jundrov – pro
 68. Bod č. 101 Návrh směny částí pozemku p. č. 1512/27 a části p. č. 1512/18 vše k. ú. Horní Heršpice a zřízení služebnosti – pro
 69. Bod č. 102 Směna pozemku p. č. 594/3 v k. ú. Chrlice za p. č. 1243/40 a spoluvl. podíly o velikosti id. 1/2 vzhledem k celku na pozemcích p. č. 555/2 a p. č. 572/10, vše v k. ú. Chrlice – návrh na změnu přílohy usnesení Zastupitelstva města Brna Z8/14, bod č. 90 – pro
 70. Bod č. 103 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Chrlice, částí pozemků p. č. 1243/38, p. č. 1243/32 v k. ú. Chrlice – pro
 71. Bod č. 104 Návrh svěření majetku města MČ Brno-Chrlice, pozemků p. č. 1160, p. č. 1143, p. č. 1139, p. č. 1135, p. č. 1132 v k. ú. Chrlice – pro
 72. Bod č. 105 Návrh dispozice s pozemky v k. ú. Kohoutovice – pro
 73. Bod č. 106 Návrh postupu při vypořádání spoluvlastnického podílu o velikosti id. 5/64 na pozemku p. č. 1596/3 a p. č. 1597/1 v k. ú. Lesná – pro
 74. Bod č. 107 Návrh na odstranění duplicitního zápisu vlastnického práva na LV č. 4290 pro k. ú. Medlánky, obec Brno, formou souhlasného prohlášení – pro
 75. Bod č. 108 Změna Územního plánu města Brna B26/11-I/2020, MČ BRNO-SEVER, k. ú. Husovice, ul. Cacovická, ul. Soběšická – Návrh na zahájení pořizování zkráceným postupem – pro
 76. Bod č. 109 Změny Územního plánu města Brna vybrané ke zkrácenému postupu pořízení – B26/11-I/Z– Vyčlenění k samostatnému procesu pořízení; ukončení procesu pořízení – pro
 77. Bod č. 111 Změna ÚPmB B1/17-CM, MČ Brno-Líšeň, MČ Brno-Židenice, k. ú. Líšeň, k. ú. Židenice, ul. Jedovnická, Líšeňská, SAKO Brno-vydání změny ÚPMB formou OOP“ – návrh na změnu přílohy č. 68 usnesení Z8/15. zasedání ZMB, konaného dne 3. 3. 2020, bod č. 88 – pro
 78. Bod č. 112 Návrh dodatku č. 1 Dohody o vypořádání závazků ze smlouvy a zakázky mezi statutárním městem Brnem, Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Dopravním podnikem města Brna, a.s., Teplárnami Brno, a.s. a společníky společnosti „Výstavba tramvajové trati Plotní“ – pro
 79. Bod č. 113 Zajištění financování jídel pro sociálně potřebné – návrh rozpočtové opatření – pro
 80. Bod č. 114 Návrh podání přihlášky statutárního města Brna do Výzvy inovativních měst 2020 (IntelligentCitiesChallenge) vyhlašované Evropskou komisí – pro
 81. Bod č. 115 – stažení bodu Rozpočtové opatření „Mendlovo náměstí – úprava veřejného prostranství“ – nehlasoval
 82. Bod č. 115 – hlasování o návrhu p. Bořeckého Rozpočtové opatření „Mendlovo náměstí – úprava veřejného prostranství“ – nehlasoval
 83. Bod č. 115 Rozpočtové opatření „Mendlovo náměstí – úprava veřejného prostranství“ – pro
 84. Bod č. 116 Návrh rozpočtového opatření – přesun běžných a kapitálových výdajů v odvětví dopravy – pro
 85. Bod č. 117 – hlasování o návrhu p. Fencla Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje OZV SMB č. 5/2010, o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ve znění pozdějších vyhlášek – proti
 86. Bod č. 117 Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje OZV SMB č. 5/2010, o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ve znění pozdějších vyhlášek – pro
 87. Bod č. 118 Návrh na změnu zástupce statutárního města Brna v představenstvu společnosti Technologický Park Brno, a. s. – pro

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *