Hlasování na dubnovém zastupitelstvu 2020

ZMB Z8/16

Dneska máme zasedání zastupitelstva. Ale nebojte, sedíme s rozestupy, že skoro nevidím na Markétu. K věci. Ohledně aktuálního COVIDU je toho na programu hodně:

darovací smlouva na respirátory pro Nemocnici Milosrdných bratří,

žádost MČ o prominutí poplatků za umístění zahrádek, občerstvení před provozovnou, atd.,

nový dotační program v oblasti kultury na zmírnění dopadů pandemie,

změny účelů už poskytnutých dotací,

žádosti o promíjení nájemného,

ekonomická opatření vůči nájemcům nebytových prostor,

odložení splatnosti poplatků za odpad.

Kromě toho už jsme stihli zvolit nového náměstka primátorky, kterým se stal Jiří Oliva.

 1. Bod č. 1 – program – ověřovatelé zápisu Technický bod (zapisovatelé, právní asistence, složení slibu člena ZMB, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB) – pro
 2. Bod č. 1 – program – stažení bodů č. 19-24 Technický bod (zapisovatelé, právní asistence, složení slibu člena ZMB, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB) – zdržel se
 3. Bod č. 1 – program – stažení bodu č. 57 Technický bod (zapisovatelé, právní asistence, složení slibu člena ZMB, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB) – zdržel se
 4. Bod č. 1 – program – stažení bodu č. 25 Technický bod (zapisovatelé, právní asistence, složení slibu člena ZMB, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB) – zdržel se
 5. Bod č. 1 – program – stažení bodu č. 11 Technický bod (zapisovatelé, právní asistence, složení slibu člena ZMB, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB) – zdržel se
 6. Bod č. 1 – program – hlasování o stažení bodu č. 18, 88 Technický bod (zapisovatelé, právní asistence, složení slibu člena ZMB, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB) – pro
 7. Bod č. 1 – program – hlasování o zařazení bodu č. 106, 107, 108, 109, 110, 111 Technický bod (zapisovatelé, právní asistence, složení slibu člena ZMB, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB) – pro
 8. Bod č. 1 – program Technický bod (zapisovatelé, právní asistence, složení slibu člena ZMB, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB) – pro
 9. Bod č. 6 – Volba volební komise – Aleš, Příborský, Crha, Fišer, Novotný Volba v pořadí 3. náměstka primátorky města Brna – pro
 10. Bod č. 6 Volba v pořadí 3. náměstka primátorky města Brna – JUDr. Jiří Oliva – pro
 11. Bod č. 7 Přehled účastí na schůzích výborů Zastupitelstva města Brna – pro
 12. Bod č. 8 Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna, kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 19/2017, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů ve statutárním městě Brně – pro
 13. Bod č. 9 Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 16/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů – pro
 14. Bod č. 10 – vč. změny usnesení Návrh založení obchodní společnosti ARENA BRNO, a. s. – pro
 15. Bod č. 11 Přihlášení se statutárního města Brna k Mezinárodní lize demokratických měst – pro
 16. Bod č. 12 Zapojení Veřejné sbírky na činnost Útulku pro opuštěná zvířata a odchytové a asanační služby Městské policie Brno, rozpočtové opatření – ano
 17. Bod č. 13 Zvýšení celkových nákladů investiční akce „Vybudování samostatně stojícího přístřešku v areálu ŠRS Sykovec“, návrh rozpočtového opatření – pro
 18. Bod č. 14 Návrh rozpočtového opatření – přesun v rámci běžných a kapitálových výdajů Odboru životního prostředí MMB – pro
 19. Bod č. 15 Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna dobrovolnému svazku obcí Cyklistická stezka Brno – Vídeň v roce 2020 – pro
 20. Bod č. 16 Návrh na poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Brna v roce 2020 pro společnost pumelice s. r. o. – návrh rozpočtového opatření – pro
 21. Bod č. 17 Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace Spolku křesťanské pomoci Bučovice na projekt „Návrat do života“ – pro
 22. Bod č. 19 Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na projekty v programu „Dotace na projekty v oblasti podpory aktivního stárnutí“ na rok 2020, návrh rozpočtového opatření – pro
 23. Bod č. 20 Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na projekty v programu „Dotace na projekty v oblasti podpory rodiny“ na rok 2020, návrh rozpočtového opatření – pro
 24. Bod č. 21 Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na činnosti doplňující zdravotnické služby na území města Brna na rok 2020, návrh rozpočtového opatření – pro
 25. Bod č. 22 Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na projekty v programu „Dotace na aktivity v oblasti podpory neformálních pečovatelů“ na rok 2020, návrh rozpočtového opatření – pro
 26. Bod č. 23 Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na projekty v programu „Dotace na podporu prevence násilí v rodině – problematika domácího násilí“ na rok 2020, návrh rozpočtového opatření – pro
 27. Bod č. 24 Návrh na poskytnutí neinvestičního příspěvku na dofinancování skupinové výuky mimořádně nadaných žáků na Základní škole Brno, Úvoz 55, příspěvková organizace – návrh rozpočtového opatření – pro
 28. Bod č. 25 Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na podporu významných sportovních akcí konaných ve městě Brně v roce 2020 – návrh rozpočtového opatření – pro
 29. Bod č. 26 Návrh na poskytnutí investičních dotací v rámci dotačního programu „Podpora využití srážkové vody“, návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna – pro
 30. Bod č. 27 Návrh na poskytnutí investičních dotací v rámci dotačního programu „Podpora vytváření zelených střech pro rok 2020“, návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna – pro
 31. Bod č. 28 – bod č. 23 Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací organizacím národnostních menšin a organizacím působícím v oblasti etnik – návrh rozpočtového opatření – pro
 32. Bod č. 28 Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací organizacím národnostních menšin a organizacím působícím v oblasti etnik – návrh rozpočtového opatření – pro
 33. Bod č. 29 Návrh na poskytnutí dotací nestátním neziskovým organizacím, které vhodným způsobem navazují na sociální služby nebo je doplňují, pro rok 2020 – program II – návrh rozpočtového opatření – pro
 34. Bod č. 30 Návrh na poskytnutí dotací na obnovu kulturních památek v roce 2020 – návrh rozpočtového opatření – pro
 35. Bod č. 31 Návrh na přidělení státní dotace od Ministerstva kultury z Programu regenerace městských památkových rezervací a zón v roce 2020 a návrh na úhradu povinného podílu města ke státní dotaci – návrh rozpočtového opatření – pro
 36. Bod č. 32 Návrh na poskytnutí příspěvků a transferů na obnovu kulturních památek v roce 2020 – návrh rozpočtového opatření – pro
 37. Bod č. 33 Rozšíření účelu neinvestičního příspěvku na rok 2020 u Národního divadla Brno, příspěvkové organizace – pro
 38. Bod č. 34 MČ Brno-sever – návrh na změnu zatřídění investičního transferu – pro
 39. Bod č. 35 Návrh na schválení dodatků ke Zřizovacím listinám příspěvkových organizací v působnosti Odboru sociální péče MMB – pro
 40. Bod č. 36 Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů – duben 2020 – návrh rozpočtových opatření – pro
 41. Bod č. 37 Projekty financované z Fondu kofinancování projektů – duben 2020 – návrh rozpočtových opatření – pro
 42. Bod č. 38 Projekt „Adaptační opatření na využití srážkových vod – příprava“ – posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření – pro
 43. Bod č. 39 Žádost o předchozí souhlas ZMB – prominutí nájemného nájemcům nebytových prostor v domech svěřených Městské části Brno-střed – pro
 44. Bod č. 40 – stažení bodu Žádost o předchozí souhlas ZMB – prominutí nájemného nájemcům bytů v domech svěřených Městské části Brno-střed – zdržel se
 45. Bod č. 40 – hl. o změněném návrhu usnesení Žádost o předchozí souhlas ZMB – prominutí nájemného nájemcům bytů v domech svěřených Městské části Brno-střed – pro
 46. Bod č. 41 Přehled bytů poskytnutých v celoměstském zájmu za 2. pololetí 2019 – pro
 47. Bod č. 42 Návrh na schválení výjimky z podmínky stanovené Statutem sociálního bytu – pro
 48. Bod č. 43 Návrh na změnu části usnesení Zastupitelstva města Brna č. Z8/11, bod 76 Návrh prodeje domovního celku Píškova 8, 10, 12 včetně pozemků – pro
 49. Bod č. 44 Záměr prodeje pozemku p. č. 274/4, k. ú.Ponava, do vlastnictví Společenství vlastníků domů Klatovská 2–14 a Hrnčířská 14–20 – pro
 50. Bod č. 45 Návrh prodeje podílu na pozemcích p. č. 3125/112, 3125/281, 3125/282, 3125/283, 3125/284, 3125/285 k. ú. Řečkovice, Brno – pro
 51. Bod č. 46 Návrh prodeje pozemků p. č. 2315 a p. č. 2317, vše v k. ú. Holásky – pro
 52. Bod č. 47 Návrh prodeje pozemku p. č. 4530, k. ú. Bystrc – pro
 53. Bod č. 48 Návrh prodeje pozemku p. č. 2763/3 v k. ú. Kuřim – pro
 54. Bod č. 49 Návrh prodeje pozemku p. č. 5203/1 v k. ú. Žabovřesky – pro
 55. Bod č. 50 Návrh prodeje pozemků p. č. 438/3 a p. č. 438/4 k. ú. Lesná. – pro
 56. Bod č. 51 Návrh prodeje pozemků v k. ú. Kníničky – pro
 57. Bod č. 52 Návrh prodeje pozemku p. č. 1769 v k. ú. Černovice. – pro
 58. Bod č. 53 Návrh prodeje pozemku p. č. 2135/8 v k. ú. Tuřany. – pro
 59. Bod č. 54 – vč. tech. úpravy Návrh prodeje pozemků v k. ú.Ponava v bývalém areálu Jaselských kasáren a návrh dohody o narovnání – pro
 60. Bod č. 55 Návrh prodeje částí pozemků p. č. 10053, 10055, 10056, 10063, 10067, vše k. ú. Židenice – pro
 61. Bod č. 56 Návrh prodeje části pozemku p. č. 478 k. ú. Medlánky – pro
 62. Bod č. 57 Návrh prodeje části pozemku p. č. 40 v k. ú. Jundrov – pro
 63. Bod č. 58 Návrh prodeje části pozemku p. č. 304/1 k. ú. Ivanovice – pro
 64. Bod č. 59 Návrh prodeje spoluvlastnických podílů města na pozemcích pod chatami v k. ú. Bystrc – pro
 65. Bod č. 60-64 – pro
 66. Bod č. 65-67 Návrh nabytí budovy bez čp/če – garáže, situované na pozemcích p. č. 29/8 a p. č. 3863/38 v k. ú. Královo Pole pro účely stavby parkovacího domu „SO 101 – Parkovací dům Královo Pole nádraží“ – pro
 67. Bod č. 68 Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č. p./č. e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p. č. 3643/10 v k. ú. Černá Pole – Návrh na změnu přílohy Z8/11. zasedání Zastupitelstva města Brna bod č. 111 – pro
 68. Bod č. 69-73 – pro
 69. Bod č. 74-82 – pro
 70. Bod č. 83 Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p. č. 2197 v k. ú. Husovice – pro
 71. Bod č. 84 Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití zemědělská stavba, postavené na pozemku p. č. 5045/9 v k. ú. Žabovřesky – pro
 72. Bod č. 85-87 – pro
 73. Bod č. 89 Nabídka na využití předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemku p. č. 7747/85 v k. ú. Židenice – pro
 74. Bod č. 90 Návrh na uznání vlastnického práva pozemku p. č. 1389 v k. ú. Líšeň formou souhlasného prohlášení – pro
 75. Bod č. 91 Návrh na uznání vlastnického práva ke spoluvlastnickému podílu na pozemcích p. č. 300, 303/1, oba v k. ú. Žabovřesky formou souhlasného prohlášení – pro
 76. Bod č. 92 Návrh na uzavření dohody o narovnání obsahující uznání vlastnického práva k částem pozemků v k. ú. Obřany – pro
 77. Bod č. 93 Návrh směny pozemků v k. ú. Lesná a pozemku v k. ú. Stránice za pozemky v k. ú. Bystrc ve vlastnictví Biskupství brněnského a návrh na zřízení služebnosti ve prospěch statutárního města Brna a společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. – pro
 78. Bod č. 94 Návrh směny pozemku p. č. 5441 s objektem bydlení Táborská 20 za pozemek p. č. 6217 s objektem bydlení Balbínova 13, vše v k. ú. Židenice. – pro

 79. Bod č. 95 Návrh směny části pozemku p. č. 965/227, k. ú. Ivanovice, za části pozemku p. č. 966/3, k. ú. Ivanovice pro stavbu „Doplnění chodníku v ulici Maříkově“ – pro
 80. Bod č. 96 Návrh směny částí pozemku p. č. 1534/3 v k. ú. Stránice – pro
 81. Bod č. 97-100 – pro
 82. Bod č. 101 Návrh odnětí svěřeného majetku města MČ Brno–Ořešín, pozemku p. č. 94/4 v k. ú. Ořešín – pro
 83. Bod č. 102 Návrh na odnětí svěřeného majetku města městské části Brno-střed, pozemku p. č. 38, jehož součástí je stavba č. pop. 337, bytový dům Mlýnská 26, vše k. ú. Trnitá – pro
 84. Bod č. 103 Návrh majetkoprávního vypořádání pozemků v k. ú. Bohunice – směnná smlouva mezi statutárním městem Brnem a FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a. s. – pro
 85. Bod č. 104 Návrh majetkoprávního vypořádání pozemků v k. ú. Žabovřesky pro stavbu „Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I“ – pro
 86. Bod č. 105 Změny RP MPR Brno a Změny Územního plánu města Brna související s řešením změn RP MPR Brno vybrané ke zkrácenému postupu pořízení – Návrh na vyčlenění vybraných změn RP MPR a souvisejících ÚPmB k přednostnímu samostatnému postupu pořízení – pro
 87. Bod č. 106 Návrh darovací smlouvy na respirátory KN 95 pro Nemocnici Milosrdných bratří, příspěvkovou organizaci – pro
 88. Bod č. 107 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z Fondu bytové výstavby v roce 2020, návrh rozpočtového opatření a splátkového kalendáře zápůjčky – pro
 89. Bod č. 108 Návrh na poskytnutí individuálních neinvestičních dotací organizacím poskytujícím pomoc a služby osobám bez přístřeší, návrh rozpočtového opatření – pro
 90. Bod č. 109 Záměr změny účelů poskytnutých dotací z rozpočtu města Brna v souvislosti s přijatými opatřeními k zamezení šíření koronaviru SARS-CoV-2 – pro
 91. Bod č. 110 Návrh Dotačního programu pro poskytnutí dotací v oblasti kultury na zmírnění důsledků spjatých s pandemií COVID-19 – návrh rozpočtového opatření – pro
 92. Bod č. 111 Žádost úřadům městských částí města Brna o prominutí místního poplatku za zvláštní užívání veřejného prostranství pro umístění restauračních předzahrádek, občerstvení před provozovnou a předsunutých prodejních míst – pro
 93. Bod č. 8 – opětovné zařazení bodu Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna, kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 19/2017, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů ve statutárním městě Brně – pro
 94. Bod č. 8 – vč. změny v návrhu vyhlášky Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna, kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 19/2017, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů ve statutárním městě Brně – pro
 95. Bod č. 4 – hlasování o prodloužení jednání do konce programu Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB (dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění) – pro

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *