Hlasování na únorovém zastupitelstvu 2020

ZMB Z8/14

 1. Bod č. 1 – ověřovatelé zápisu Technický bod (zapisovatelé, právní asistence, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB) – pro
 2. Bod č. 1 – program – hlasování o stažení bodu č. 41, 47, 51, 57, 65, 89 Technický bod (zapisovatelé, právní asistence, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB) – pro
 3. Bod č. 1 – program Technický bod (zapisovatelé, právní asistence, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB) – pro
 4. Bod č. 4 Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška, jež stanovuje spádové obvody základních škol – pro
 5. Bod č. 5 Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška, jež stanovuje spádové obvody mateřských škol – pro
 6. Bod č. 6 Souhlas s vytvořením společného školského obvodu Mateřské školy Pomněnky, Brno, Oblá 51, příspěvková organizace s obcí Troubsko a Základní školy, Brno, Labská 27, příspěvková organizace s obcí Troubsko – návrhy smluv – pro
 7. Návrh na pojmenování veřejného prostranství a návrh na pojmenování prodloužení stávající ulice, vše na území města Brna – pro
 8. Bod č. 8 Návrh změny stanov člena koncernu SMB SAKO Brno, a.s, revize Vlastnické politiky SAKO Brno, a. s., revize Vlastnické politiky Koncernu SMB – pro
 9. Bod č. 9 Návrh Stanov a vnitřních předpisů organizace METREX – Síť evropských metropolitních regionů a oblastí – pro
 10. Neplatné hlasování
 11. Bod č. 10 Návrh Metodiky participativního rozpočtu statutárního města Brna a návrh Zásad participativního rozpočtu statutárního města Brna – pro
 12. Bod č. 11 Návrh rozpočtového opatření – zapojení Fondu rezerv a rozvoje města k financování kapitálových výdajů Odboru životního prostředí MMB – pro
 13. Bod č. 12 Návrh rozpočtového opatření – přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu Odboru dopravy MMB – zajištění nového telekomunikačního systému pro oddělení parkovacích a vjezdových oprávnění Zvonařka – pro
 14. Bod č. 13 Návrh rozpočtového opatření – přesun běžných výdajů rozpočtu Odboru dopravy MMB na kompenzaci z veřejné přepravy cestujících – pro
 15. Bod č. 14 Přesun prostředků na propagaci města Brna; návrh rozpočtového opatření – pro
 16. Bod č. 15 Změna rozpočtového zatřídění transferů z rozpočtu Odboru investičního MMB, schválených městským částem v rámci postoupených příjmů od města Brna na rok 2020, návrh rozpočtového opatření – pro
 17. Bod č. 16 Žádost městské části Brno-Jundrov o souhlas s použitím části kladného hospodářského výsledku z vedlejší hospodářské činnosti – bytové hospodářství k jinému účelu. – pro
 18. Bod č. 17 Návrh rozpočtového opatření – přesun finančních prostředků mezi paragrafy Odboru zdraví Magistrátu města Brna – pro
 19. Bod č. 18 Návrh na poskytnutí neinvestičního příspěvku školám a školským zařízením na podporu dietního stravování ve městě Brně pro rok 2020 – návrh rozpočtového opatření – pro
 20. Bod č. 19 Návrh na poskytnutí dotací na podporu vrcholového sportu pro rok 2020 – návrh rozpočtového opatření – pro
 21. Bod č. 20 – hlasování o návrhu p. Koláčného Návrh na poskytnutí dotací dle dotačních programů v oblasti kultury na rok 2020 – návrh rozpočtového opatření – pro
 22. Bod č. 20 – vč. změny Návrh na poskytnutí dotací dle dotačních programů v oblasti kultury na rok 2020 – návrh rozpočtového opatření – pro
 23. Bod č. 21 Návrh na poskytnutí dotací na podporu aktivit k oživení ploch veřejné zeleně ve městě Brně v roce 2020 – „Nábřežít“, podmínky pro uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu města Brna v roce 2020, návrh rozpočtového opatření – pro
 24. Bod č. 22 Návrh na poskytnutí dotací na podporu aktivit k oživení ploch veřejné zeleně ve městě Brně v roce 2020 – „Vnitroblok“, podmínky pro uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu města Brna v roce 2020, návrh rozpočtového opatření – pro
 25. Bod č. 23 Návrh na poskytnutí dotací pro nestátní neziskové organizace poskytující sociální služby na území města Brna pro rok 2020 – program I. – návrh rozpočtového opatření – pro
 26. Bod č. 24 Návrh na poskytnutí dotací na projekty nestátních neziskových organizací řešící problematiku drog a závislostí ve městě Brně na rok 2020 – návrh rozpočtového opatření – pro
 27. Bod č. 25 Návrh na poskytnutí dotací na rok 2020 organizacím poskytujícím služby v souladu se Strategií politiky statutárního města Brna v oblasti drog a závislostí na období 2018-2021 – pro
 28. Bod č. 26 Návrh na poskytnutí individuální dotace Lize vozíčkářů, z.ú.na projekt Osobní asistence v nočních hodinách – Mikulovská – návrh rozpočtového opatření – pro
 29. Bod č. 27 Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace na projekt IgnisBrunensis v letech 2020-2023; návrh rozpočtového opatření – pro
 30. Bod č. 28 Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace na zajištění správy, údržby, provozu a opravy kolektorové sítě ve statutárním městě Brně v roce 2020 – pro
 31. Bod č. 29 Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí dotace TJ TESLA BRNO z.s. na provoz sportovního areálu na Halasově nám. v Brně v roce 2020 – pro
 32. Bod č. 30 Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí dotace GALANT BRNO s. r. o. na úhradu provozních nákladů Sportareálu Družstevní v Brně v roce 2020 – pro
 33. Bod č. 31 Návrh dodatku ke smlouvě o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu města Brna STAREZ-SPORT, a. s. na projekt „Rekonstrukce koupaliště Riviéra – etapa II“ – pro
 34. Bod č. 32 Návrh Dodatku č. 1 Smlouvy č. 1517092726 o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Brna a návrh Smlouvy o poskytnutí dotace JIC, zájmovému sdružení právnických osob, na realizaci projektu „Prototypuj a ověřuj“ – pro
 35. Bod č. 33 Návrh smlouvy o závazku veřejné služby a poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby, návrh na poskytnutí členského příspěvku pro rok 2020 Spolku pro GP ČR Brno, návrh rozpočtového opatření – pro
 36. Bod č. 34 Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 1518174674 o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby uzavřené s JIC, zájmovým sdružením právnických osob – pro
 37. Bod č. 35 Rozdělení finančních prostředků na projekty participativního rozpočtu – výsledky hlasování a informace o vítězných projektech, návrh rozpočtového opatření – pro
 38. Bod č. 36 Zapojení rezerv na projekty participativního rozpočtu – návrh rozpočtového opatření, návrh smlouvy o poskytnutí dotace mezi statutárním městem Brnem a Dopravním podnikem města Brna, a. s. – pro
 39. Bod č. 37 Návrh na poskytnutí finančních podílů z rozpočtu města Brna na projekty prevence kriminality v roce 2020 – návrh rozpočtového opatření – pro
 40. Bod č. 38 Projektový záměr „Integrace cizinců ve městě Brně“ – pro
 41. Bod č. 39 Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů – únor 2020 – návrh rozpočtových opatření – pro
 42. Bod č. 40 Projekty financované z Fondu kofinancování projektů – únor 2020 – návrh rozpočtového opatření – pro
 43. Bod č. 42 Projekt „Pořízení rychlého zásahového automobilu pro JSDH Brno-Soběšice“ – posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření – pro
 44. Bod č. 43 Projekt „Řízení ITI BMO 3“ – posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření – pro
 45. Bod č. 44 Projekt „MŠ Veslařská – přírodní zahrada“ – posouzení projektu – pro
 46. Bod č. 45 Fond rozvoje bydlení města Brna – žádost o udělení souhlasu k převodu vlastnictví zastavené nemovitosti – pro
 47. Bod č. 46 Návrh na zrušení 1. a 2. termínu pro podání žádostí o příspěvek a zápůjčku z Fondu bytové výstavby v roce 2020 – pro
 48. Bod č. 48 Návrh na vyřazení domovního celku Krkoškova 44, 44a ze Seznamu bytových a rodinných domů, které budou připravovány k prodeji – pro
 49. Bod č. 49 Návrh prodeje rodinného domu Kamenná čtvrť 29 včetně pozemků – pro
 50. Bod č. 50 – hlasování o návrhu pí Karasové Návrh prodeje pozemků p. č. 5346/3 a 5346/4 v k. ú. Bystrc – proti
 51. Bod č. 50 Návrh prodeje pozemků p. č. 5346/3 a 5346/4 v k. ú. Bystrc – pro
 52. Bod č. 52-56 – pro
 53. Bod č. 58-64 – pro
 54. Bod č. 66 Návrh nabytí části pozemku p. č. 125 v k. ú. Holásky pro stavbu „Rekonstrukce ulice Požární/V Rejích“ – pro
 55. Bod č. 67 Návrh na změnu části usnesení ZMB č. Z8/10 bod č. 90, návrh nabytí části pozemku p. č. 632/1 v k. ú. Soběšice a návrh na zřízení služebnosti k části pozemku p. č. 632/1 v k. ú. Soběšice – pro
 56. Bod č. 68-82 – pro
 57. Bod č. 83 Nabídka na využití předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemku p. č. 1730 v k. ú. Maloměřice – pro
 58. Bod č. 84 Nabídka předkupního práva ke stavbě č. e. 1129, způsob využití garáž, postavené na pozemku p. č. 5049/75 v k. ú. Líšeň – pro
 59. Bod č. 85 Nabídka předkupního práva ke stavbě č.p. 2410, způsob využití občanské vybavení, postavené na pozemku p. č. 2734/5, vše v k. ú. Líšeň – pro
 60. Bod č. 86 Návrh na změnu části usnesení ZMB č. Z8/06 bod č. 96, nabídka na využití předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemku p. č. 1745/17 v k. ú. Starý Lískovec – pro
 61. Bod č. 87 Návrh na uznání vlastnického práva k pozemku p. č. 1968/2, v k. ú. Husovice formou souhlasného prohlášení – pro
 62. Bod č. 88 Návrh na uznání vlastnického práva k části pozemku p. č. 692 v k. ú. Nový Lískovec a části pozemku p. č. 1420/31 v k. ú. Pisárky formou souhlasného prohlášení – pro
 63. Bod č. 90 Návrh směny pozemku p. č. 594/3 v k. ú. Chrlice za pozemek p. č. 1243/40 a spoluvlastnické podíly o velikosti id. 1/2 vzhledem k celku na pozemcích p. č. 555/2 a p. č. 572/10, vše v k. ú. Chrlice – pro
 64. Bod č. 91 Návrh směny části pozemku p. č. 1616/3 za část pozemku p. č. 2256/1 a část pozemku p. č. 2257/1 k. ú. Pisárky – pro
 65. Bod č. 92-98 – pro
 66. Bod č. 99 Návrh na odstranění duplicitního zápisu vlastnického práva na LV č. 4289 a LV č. 4291 pro k. ú. Medlánky, obec Brno, formou souhlasného prohlášení – pro
 67. Bod č. 100 Návrh na nepřijetí majetku nepatrné hodnoty statutárním městem Brnem dle ustanovení § 154 odst. 1 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, jako vypravitelem pohřbu – pro
 68. Bod č. 101 Návrh Smlouvy o výstavbě veřejné dopravní a technické infrastruktury „Obytný soubor Bochořákova“ – pro
 69. Bod č. 102 Návrh smlouvy o spolupráci za účelem přípravy a realizace veřejně prospěšné stavby „I/42 Brno VMO Bauerova“ – pro
 70. Bod č. 103 Návrh na změnu usnesení Z7/41. zasedání Zastupitelstva města Brna konaného dne 4. 9. 2018, bod 295 – Smlouva o spolupráci za účelem přípravy a realizace veřejně prospěšné stavby „Silnice 1/42 Brno, VMO Vinohrady a MÚK Ostravská radiála“ – pro
 71. Bod č. 104 „Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích“ – návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o spolupráci se společností Dopravní podnik města Brna, a. s. – pro
 72. Bod č. 105 Změna Územního plánu města Brna B 5/19 CM – MČ BRNO-KRÁLOVO POLE, k. ú. Černá Pole, přestavbové území Porgesova, třída Generála Píky – návrh na zahájení pořizování zkráceným postupem – pro

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *