Hlasování na lednovém zastupitelstvu 2021

ZMB Z8/23

Schválili jsme podání insolenčního návrhu ze strany Spolku pro GP ČR Brno. Automotodrom Brno neustoupil od požadavků na proplacení cca 50 milionů korun za pronájem dráhy v roce 2021 a za nově zjištěné náklady na opravu dráhy v uplynulých letech. Hlasoval jsem samozřejmě pro, protože chování Automotodromu Brno hraničí s vydíráním města.

 1. Technický bod – pro
 2. Technický bod – pro
 3. Technický bod – pro
 4. Technický bod – zdržel se
 5. Technický bod – nepřítomen
 6. „BVV – Vstupní zóna Západ“ – návrh předchozího souhlasu s vydáním koncernového pokynu – pro
 7. „Realizace fotovoltaických a fototermických systémů včetně jejich akumulace na území a v rámci statutárního města Brna“- návrh předchozího souhlasu s vydáním koncernového pokynu – pro
 8. Statut Klubu zastupitelů města Brna – pro
 9. Návrh Aktualizace Informační strategie města Brna na období 2020 – 2024 – pro
 10. Návrh aktualizovaného znění Metodiky participativního rozpočtu statutárního města Brna a návrh aktualizovaného znění Zásad participativního rozpočtu statutárního města Brna – hlasování o návrhu p. Součka – nepřítomen
 11. Návrh aktualizovaného znění Metodiky participativního rozpočtu statutárního města Brna a návrh aktualizovaného znění Zásad participativního rozpočtu statutárního města Brna – pro
 12. Rozdělení finančních prostředků na projekty participativního rozpočtu – výsledky hlasování a informace o vítězných projektech, návrh rozpočtového opatření – pro
 13. Zapojení Fondu rezerv a rozvoje v souvislosti s nákupem výzbroje, modernizací webu a posílením mzdových položek pro Městskou policii Brno – návrh rozpočtového opatření – pro
 14. Žádost městské části Brno-Královo Pole o souhlas s použitím části kladného výsledku hospodaření z vedlejší hospodářské činnosti – bytové hospodářství k jinému účelu – pro
 15. „Interaktivní průvodce městem“ – změna účelových neinvestičních příspěvků TIC BRNO, příspěvkové organizace, na účelové investiční transfery; návrh rozpočtového opatření – pro
 16. Návrh smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Brna v roce 2021 na projekt Brno město hudby / Brno Music Friendly City pro společnost C.E.M.A. –CentralEuropean Music Agency, s. r. o. – návrh rozpočtového opatření – pro
 17. Návrh smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Brna v roce 2021 na projekt Maraton hudby Brno 2021 pro společnost C.E.M.A. – CentralEuropean Music Agency, s. r. o. – hlasování o návrhu p. Vokřála – nepřítomen
 18. Návrh smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Brna v roce 2021 na projekt Maraton hudby Brno 2021 pro společnost C.E.M.A. – CentralEuropean Music Agency, s. r. o. – pro
 19. Návrh na uzavření smluv s organizacemi poskytujícími služby zdravotnické, prorodinné a proseniorské, podporu neformálních pečovatelů a podporu prevence domácího násilí, jimž byla schválena adresná individuální dotace z rozpočtu města Brna na rok 2021 – pro
 20. Žádost o posečkání splatnosti nájmu a žádost o slevu na nájmu společnost – INTERNI, s. r. o. – pro
 21. Žádosti o odpuštění nájemného týkající se pronájmů nemovitých věcí ve správě Odboru správy majetku MMB – bere na vědomí – pro
 22. Žádosti o odpuštění nájemného týkající se pronájmů nemovitých věcí ve správě Odboru správy majetku MMB – neschvaluje – 1. subjekt – pro
 23. Žádosti o odpuštění nájemného týkající se pronájmů nemovitých věcí ve správě Odboru správy majetku MMB – neschvaluje – 2. subjekt – pro
 24. Žádosti o odpuštění nájemného týkající se pronájmů nemovitých věcí ve správě Odboru správy majetku MMB – neschvaluje – 3. subjekt – pro
 25. Žádost o odpuštění nájemného – LABYRINTH – základní škola, s. r. o. – pro
 26. „ZŠ a MŠ Jana Broskvy, Brno-Chrlice – nástavba budovy II. stupně“ – žádost společnosti Moravská stavební unie – MSU s. r. o. o prominutí smluvní pokuty – pro
 27. Návrh Memoranda mezi statutárním městem Brnem a společností Hutcham Real, s. r. o. – pro
 28. 24. Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů – leden 2021 – návrh rozpočtových opatření – pro
 29. Projekty financované z Fondu kofinancování projektů – leden 2021 – návrh rozpočtových opatření – pro
 30. Projekt „Stavební úpravy „Atria“ a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy“ – posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření – pro
 31. Projekt „Rekonstrukce požární zbrojnice Brno-Žebětín“ – posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření – pro
 32. Projekt „Obnova zeleně v Čertově rokli – 2. etapa“ – posouzení projektu – pro
 33. Projekt „Regenerace veřejného parku Trnkova – akumulační nádrž pro potřeby zálivky“ – posouzení projektu – pro
 34. Projekt „Fotovoltaický systém pro DS Holásecká, Brno“ – návrh smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci; návrh rozpočtového opatření – pro
 35. Projekt „Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 6. etapa“ – návrh rámcové smlouvy o financování projektu – pro
 36. Novelizace Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna – hlasování o stažení bodu – zdržel se
 37. Novelizace Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna – bez přílohy č. 3 – pro
 38. Fond rozvoje bydlení města Brna – žádost o prominutí smluvní pokuty – pro
 39. Návrh prodeje pozemku p. č. 585/3 v k. ú. Komín – pro
 40. Návrh prodeje pozemku p. č. 323 v k. ú. Štýřice – pro
 41. Návrh prodeje částí pozemků p. č. 1381/34, 1381/35, 1381/36, 1381/37, k. ú. Královo Pole – pro
 42. Návrh prodeje částí pozemku p. č. 2309 v k. ú. Černovice – pro
 43. Návrh prodeje částí pozemku p. č. 4578/1, k. ú. Žebětín – pro
 44. Návrh prodeje části pozemku p. č. 195/1 v k. ú. Žebětín, zřízení služebnosti – pro
 45. Návrh prodeje části pozemku p. č. 4025/1, k. ú. Královo Pole – pro
 46. Návrh prodeje části pozemku p. č. 97/1 k. ú. Lesná – pro
 47. Návrh na změnu usnesení Z8/19 zasedání Zastupitelstva města Brna konaného dne 8. 9. 2020, bod č. 119 týkající se prodeje pozemku p. č. 3587/6 k. ú. Řečkovice – pro
 48. Body č. 45- 47 – pro
 49. Návrh nabytí spoluvlastnických podílů k pozemku p. č. 545/7 v k. ú. Pisárky – pro
 50. Návrh nabytí spoluvlastnických podílů v celkové výši id. 3/4 k pozemku p. č. 604/22 v k. ú.Ponava – pro
 51. Body 4. 50-53 – pro
 52. Body č. 54-74 – pro
 53. Body č. 75-85 – pro
 54. Nabídka předkupního práva k nezapsané stavbě, způsob využití rodinná rekreace, postavené na pozemku p. č. 1929 v k. ú. Maloměřice – pro
 55. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č. p./č. e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p. č. 2119/18 v k. ú. Maloměřice – var. A – pro
 56. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č. p./č. e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p. č. 2119/32 v k. ú. Maloměřice – var. A – pro
 57. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č. p./č. e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p. č. 432 v k. ú. Bohunice – pro
 58. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 389, způsob využití garáž, postavené na pozemku p. č. 740/13 v k. ú. Veveří – pro
 59. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.p. 1159, způsob využití občanské vybavení, postavené na pozemku p. č. 3007/2 v k. ú. Slatina – var. A – pro
 60. Žaloba na určení vlastnického práva a návrh na uznání vlastnického práva k části pozemku p. č. 5253/1 v k. ú. Líšeň formou souhlasného prohlášení – pro
 61. Návrh převodu části pozemku p. č. 4267/11, části pozemku p. č. 4267/15 a části pozemku p. č. 4267/17 v k. ú. Tuřany pro stavbu „Komunikační obchvat Tuřan, I.etapa“ – pro
 62. Návrh na změnu usnesení ZMB ve věci směny pozemků s Top-in.cz, a. s., v komerčním areálu SVATOPETRSKA, k. ú. Komárov – pro
 63. Návrh na odnětí svěřeného majetku města městské části Brno-Bystrc, pozemku p. č. 6147, jehož součástí je stavba Vondrákova 7, č. pop. 620 a pozemku p. č. 5971/1, jehož součástí je stavba Vondrákova 9, č. pop. 760, vše k. ú. Bystrc – pro
 64. Změna Územního plánu města Brna B26/11-I/2020 MČ Brno-sever, k. ú. Husovice, ul. Cacovická – Soběšická-Návrh na vydání změny ÚPmB formou opatření obecné povahy – pro
 65. Změna Územního plánu města Brna B4/19-CM – MČ BRNO – SEVER, k. ú. Soběšice – Rozšíření lesního hřbitova Soběšice – návrh na vydání změny ÚPmB formou opatření obecné povahy – pro
 66. Změna ÚPmB B3/15-CM – Areál bývalé Zbrojovky a motorárny, Nová Dukelská – vydání změny ÚPmB formou OOP“ – změna přílohy č. 116 usnesení Z8/21. zasedání ZMB, konaného dne 10. 11. 2020, bod č. 163 – pro
 67. Žádost o předchozí souhlas Zastupitelstva města Brna – prominutí koncesního poplatku pro rok 2020 (Advent na Zelňáku) – pro
 68. Poskytnutí investiční dotace společnosti Lesy města Brna, a.s., na výkup lesních a ostatních pozemků – návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Brna – pro
 69. Návrh změny stanov obchodní společnosti Automotodrom Brno, a. s. – pro
 70. Situace Spolku pro GP ČR Brno – návrh souhlasu s podáním insolvenčního návrhu – pro
 71. Poskytnutí daru ke zmírnění následků způsobených zemětřesením v Chorvatské republice – hlasování o návrhu p. Fencla – pro
 72. Veletrhy Brno, a. s. – náhrada újmy vzniklé v důsledku plnění Koncernových pokynů č. 02/2019 a č. 01/2020 – pro

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *