Hlasování na únorovém zastupitelstvu 2021

Z8/24

Jednáme! Zatím jsme zvolili člena představenstva KORDIS a schvalujeme memorandum s TJ Sokol Brno o směně pozemků nutných k výstavbě VMO Tomkovo náměstí a Rokytova.

 1. Technický bod – pro
 2. Technický bod – zdržel se
 3. Technický bod – pro
 4. Technický bod – pro
 5. Technický bod – nepřítomen
 6. Přehled účastí na schůzích výborů ZMB – nepřítomen
 7. Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 2/2017, kterou se stanoví spádové obvody základních škol, ve znění pozdějších vyhlášek – pro
 8. Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 3/2017, kterou se stanoví spádové obvody mateřských škol, ve znění pozdějších vyhlášek – nepřítomen
 9. Návrh na vystoupení statutárního města Brna z mezinárodní sítě Evropské Mozartovy cesty – pro
 10. Návrh na změnu zástupce statutárního města Brna v představenstvu obchodní společnosti KORDIS JMK, a. s. – pro
 11. Změna zakládací smlouvy a stanov Centrály cestovního ruchu – Jižní Morava, z. s. p. o. – pro
 12. Návrh Statutu Sociálního fondu – pro
 13. Žádost městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora o souhlas s použitím části kladného výsledku hospodaření a odpisů dlouhodobého majetku z vedlejší hospodářské činnosti – bytové hospodářství na financování akce „Revitalizace Nového náměstí, Brno-Řečkovice“ – pro
 14. Úprava rozpočtu v souvislosti se zajištěním realizace projektu participativního rozpočtu „Městská galerie“, návrh rozpočtového opatření – pro
 15. Návrh rozpočtového opatření v souvislosti s realizací projektů participativního rozpočtu – pro
 16. Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace – zajištění financování modelu k soutěži „Dostavba a úprava nám. Míru“, zpřesnění rozpočtové skladby, návrh rozpočtového opatření – pro
 17. Návrh rozpočtového opatření v souvislosti s převodem smluvních vztahů z Odboru zdraví MMB na Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvkovou organizaci – pro
 18. Návrh na změnu rozpočtu běžných a kapitálových výdajů Odboru kultury MMB, návrh rozpočtového opatření – pro
 19. Návrh rozpočtového opatření – přesun příjmů a běžných výdajů a navýšení kapitálových výdajů rozpočtu Odboru správy majetku MMB – pro
 20. Návrh na navýšení rozpočtu běžných a kapitálových výdajů Odboru zdraví MMB na rok 2021, návrh rozpočtového opatření – pro
 21. Návrh na navýšení rozpočtu Odboru sociální péče MMB na rok 2021 – návrh rozpočtového opatření – pro
 22. Aktualizace rozpočtu Odboru investičního MMB a Odboru sportu MMB – únor 2021 – návrh rozpočtového opatření – pro
 23. Výstavba nové mateřské školy při ulici Nad Dědinou – návrh rozpočtového opatření – pro
 24. Návrh rozpočtového opatření v souvislosti s realizací veřejné zakázky „Tvorba a provoz webové platformy města Brna – opakované řízení“ a „Pořízení?3D?modelu budov pro území statutárního města Brna“ – pro
 25. Návrh na poskytnutí investičního transferu Správě hřbitovů města Brna, příspěvkové organizaci – návrh rozpočtového opatření – pro
 26. Návrh na poskytnutí investičních dotací v rámci dotačního programu „Podpora vytváření zelených střech“, návrh vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna – pro
 27. Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace na provoz a vybavení jednotek Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje; návrh veřejnoprávní smlouvy – pro
 28. Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace na zajištění správy, údržby, provozu a opravy kolektorové sítě ve statutárním městě Brně v roce 2021 – pro
 29. Návrh na poskytnutí neinvestičních příspěvků školám a školským zařízením na podporu dietního stravování ve městě Brně pro rok 2021 – návrh rozpočtového opatření – pro
 30. Návrh na poskytnutí dotací dle dotačních programů v oblasti kultury na rok 2021 a na roky 2021-2022 – návrh rozpočtového opatření – pro
 31. Návrh na poskytnutí dotací nestátním neziskovým organizacím na sociální služby pro rok 2021 – program I – návrh rozpočtového opatření – pro
 32. Návrh na poskytnutí dotací na podporu vrcholového sportu pro rok 2021 -– návrh rozpočtového opatření – pro
 33. Žádosti o individuální dotace z rozpočtu města Brna státních příspěvkových organizací v oblasti kultury v Brně na roky 2021-2022 – pro
 34. 32. Návrh na poskytnutí individuální dotace Společně, o. p. s., na realizaci projektu „Festival Mendel 2021“ – návrh rozpočtového opatření – pro
 35. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace Lize vozíčkářů, z. ú., na projekt Osobní asistence v nočních hodinách – Mikulovská – návrh rozpočtového opatření – pro
 36. Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí dotace GALANT BRNO s. r. o. na úhradu provozních nákladů Sportareálu Družstevní v Brně v roce 2021 – hlasování o stažení bodu 34 a 35 – pro
 37. Návrh prodloužení čerpání dotace, návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna – Musica da camera Brno, z. s. – pro
 38. Jihomoravský filmový nadační fond – návrh na poskytnutí peněžitého daru do majetku fondu – pro
 39. Návrh Dodatku č. 27 Protokolu o předání a převzetí movitého a nemovitého majetku města Brna k hospodaření Správě hřbitovů města Brna, příspěvkové organizaci – pro
 40. Návrh na prominutí smluvní pokuty a úroků z prodlení společnosti INTERHOTEL VORONĚŽ s. r. o. – var. A – pro
 41. Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů – únor 2021 – návrh rozpočtových opatření – pro
 42. Projekt „Kotelna Kachlíkova – výměna tepelných zdrojů“ – posouzení projektu; návrh rozpočtového opatření – pro
 43. Projekty „Fotovoltaický systém pro městskou část Brno-Líšeň“ – posouzení projektů – pro
 44. Projekt „Aktualizace Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima města Brna“ – posouzení projektu – pro
 45. Projekt „Regenerace sídlištní zeleně – Libušina třída 2. část – Brno-Kohoutovice“ – rozhodnutí o poskytnutí dotace – pro
 46. Projekt „Česko-rakouské dny sportu a pohybových aktivit“, Emilova sportovní z. s. – návrh smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci; návrh rozpočtového opatření – pro
 47. Fond rozvoje bydlení města Brna – žádost o udělení souhlasu s převzetím dluhu – pro
 48. Žádosti o odpuštění nájemného týkající se pronájmů nemovitých věcí ve správě Odboru správy majetku MMB – pro
 49. Narovnání v souvislosti s ukončením nájmu objektu Charbulova 137, k. ú. Černovice – pro
 50. Návrh prodeje pozemku p. č. 3836, k. ú. Bystrc – pro
 51. Body 51. – 55. mimo 52 – pro
 52. Návrh prodeje části pozemku p. č. 1326/12 v k. ú. Brněnské Ivanovice – hlasování o stažení bodu – nepřítomen
 53. Návrh prodeje pozemků p. č. 1720 a p. č. 2098, vše k. ú. Kohoutovice, návrh změny usnesení zasedání ZMB č. Z8/21., bod č. 99 – pro
 54. Body č. 58.- 61. – pro
 55. Návrh nabytí spoluvlastnických podílů na pozemku p. č. 3570 v k. ú. Kníničky – pro
 56. Návrh nabytí spoluvlastnických podílů ve výši id. 1/2 k pozemkům p. č. 1526/217, 1526/230, 1526/244, 1534/30, 1534/31, 1535/68, 1535/87, vše v k. ú. Komín – pro
 57. Návrh prodeje části pozemku p. č. 1326/12 v k. ú. Brněnské Ivanovice – hlasování o stažení bodu – pro
 58. Návrh na zrušení části usnesení Zastupitelstva města Brna Z8/10 konaného dne 1.10.2019, bod č. 75 – „Nabytí nemovitého majetku rekreačního střediska Zubří u Nového Města na Moravě, rozpočtové opatření“ – pro
 59. Body č. 65. – 85. mimo 72 – pro
 60. Body č. 87. – 95. – pro
 61. Návrh darování částí pozemků v k. ú. Lesná, Královo Pole Jihomoravskému kraji, návrh bezúplatného nabytí pozemků v k. ú.Ponava, Pisárky do vlastnictví statutárního města Brna, návrh na zřízení služebností – pro
 62. Body č. 97. – 100. – pro
 63. Návrh na uznání vlastnického práva k části pozemku p. č. 910/20, v k. ú. Lesná formou souhlasného prohlášení – pro
 64. Návrh na uznání vlastnického práva k pozemku p. č. 1840/16, p. č. 1840/17 a části pozemku p. č. 1838/1 v k. ú. Husovice a návrh na uzavření souhlasného prohlášení – pro
 65. Návrh směny pozemků v k. ú. Staré Brno za pozemky v k. ú. Staré Brno a v k. ú. Nový Lískovec, žádost o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně v platném znění – pro
 66. Návrh směny pozemku p. č. 814 za pozemky p. č. 740/3, p. č. 740/10, část p. č. 812/1, vše v k. ú. Řečkovice – pro
 67. Návrh směny části pozemku p. č. 398 v k. ú. Dolní Heršpice – pro
 68. Návrh směny části pozemku p. č. 1197/1 v k. ú. Bohunice, za pozemek p. č. 203/12 a za část pozemku p. č. 1197/83, oba v k. ú. Bohunice ve vlastnictví Kliniky Brno, s. r. o. – pro
 69. Návrh svěření majetku města městské části Brno-Černovice, pozemku p. č. 1570/1 v k. ú. Černovice – pro
 70. Návrh svěření majetku města městské části Brno-Líšeň, pozemku p. č. 5037/77 v k. ú. Líšeň – pro
 71. 110. Návrh Memoranda mezi statutárním městem Brnem a Tělocvičnou jednotou Sokol Brno – Husovice – pro
 72. „Revitalizace sportovních ploch v MČ Brno – Židenice – Školní hřiště ZŠ Krásného“ – návrh Dohody o smíru se společností VYSSPA Sports Technology s. r. o. – pro
 73. Návrh smlouvy o vypořádání některých práv a povinností souvisejících s realizací stavby „Přestavba rampy Pražské radiály na ulici Jihlavskou – Západní brána“ – pro
 74. Změna územního plánu města Brna B5/19/2021-CM – MČ BRNO-KRÁLOVO POLE, k. ú. Černá Pole, Přestavbové území Porgesova, třída Generála Píky – Návrh na zahájení pořizování zkráceným postupem – pro
 75. Záměr poskytnutí dotace Vysokoškolskému sportovnímu klubu Technika Brno, baseball-softbal p. s. na projekt „Modernizace baseballového areálu VSK Technika Br – pro
 76. Nabídka na využití předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemku p. č. 3544/2 v k. ú. Bystrc – bere na vědomí, souhlasí, schvaluje, ukládá – pro

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *